က်န႔္ေဆြဇူးက်ားဥယ်ာဥ္က ယူနန္ က်န႔္ေဆြေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၌ တည္ရွိၿပီး ခ်င္းမင္းဆက္ေခတ္တြင္ တည္ေဆာက္၍ ေျမရာ စတုရမ္းမီတာ (၂)ေသာင္းေက်ာ္ သိမ္းပုိင္ပါသည္။ အခု၊ တည္ခုိးျခင္း၊ ႐ႈစားျခင္း၊ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတုိ႔ကုိ စုေဝးၿပီး ႂကြယ္ဝေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိသည့္ ခရီးသြားလာေရး ႐ႈခင္း ရပ္ကြက္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ျပည္တြင္းႏွင့္ နယ္ျခားေဒသ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ေသာ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ ျဖစ္၍ ႀကီးျမင့္ေသာ အေဆာက္အအံု အႏုပညာ တန္ဖုိး ရွိပါသည္။