၂၀၁၇ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပ၊ ကူမင္းက တစ္ကမၻာလံုးမွ ဒုတိယေနရာ၌ တည္ရွိ

2017-06-22 17:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုသေလာ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္တြင္းျပည္ပ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ရန္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ျပ စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္၊ ၎အနက္၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အႀကီးဆံုးေသာ အႏုိင္ရယူ ကူမင္းသည္ “၂၀၁၇ခုႏွစ္ တစ္ကမာလံုးမွာ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ၿမိဳ႕ျပ စာရင္း” ထဲမွ ဒုတိယေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး “၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ၿမိဳ႕ျပစာရင္း” ထဲမွ ပထမေနရာတြင္ တည္ရွိထားပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္တြင္းျပည္ပ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ရန္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ျပ စာရင္းသည္ “၂၀၁၇ခုႏွစ္ တစ္ကမာလံုးမွာ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ၿမိဳ႕ျပ စာရင္း” “ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္တြင္း ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ၿမိဳ႕ျပ စာရင္း” “ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္တြင္း ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေတာင္ျပ စာရင္း” “ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး တရုတ္ျပည္တြင္း ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ခရုိင္္ျပ စာရင္း” တုိ႔ကုိ ပါဝင္ ပါသည္။ ၎အနက္၊ ကူမင္းသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တစ္ကမာလံုးမွာ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ၿမိဳ႕ျပ စာရင္းထဲမွ ဒုတိယေနရာတြင္ တည္ရွိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ထက္္ တတိယေနရာမွ ဒုတိယေနရာသုိ႔ တုိးတက္ လာပါသည္။

ကူမင္းသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္တြင္း ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ၿမိဳ႕ျပစာရင္း ထဲမွ ပထမေနရာတြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိ ထားပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၊ လစ္က်န္းၿမိဳ႕၊ ဓာလီျပည္နယ္ခြဲ၊ တီခ်င္ျပည္နယ္ခြဲ၊ ယိရွီးၿမိဳ႕၊ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕၊ ဖူအယ္ုမုိ႔၊ ယူနန္အလယ္ပုိင္းမွ ေဒသသစ္၊ ေက်ာင္းထံုးၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်ဴရႊန္ျပည္နယ္ခြဲ ျဖစ္ေသာ ေဒသ(၁၀)ခုသည္ စာရင္း အေရွ႕ ေနရာ(၅၀)သုိ႔ ဝင္ေရာက္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ လစ္က်န္း ယိလံု ႏွင္းေတာင္သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္တြင္း ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေတာင္ျပစာရင္း ထဲမွ အေရွ႕ ေနရာ(၁၀)တြင္ တည္ရွိပါသည္၊ လ်င္ခ်ာၿမိဳ႕ ခ်ာရြန္ ဝတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကုိယ္တုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခရုိင္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ယီလ်န္ခရုိင္ တုိ႔သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး တရုတ္ျပည္တြင္း ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ခရုိင္္ျပစာရင္း ထဲမွ အေရွ႕ ေနရာ(၁၀)တြင္ တည္ရွိပါသည္။

ယခုအထိ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္တြင္းျပည္ပ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ရန္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ျပ စာရင္းထဲသုိ႔ (၁၄)ႀကိမ္ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕သည္ ကူမင္း၊ ေကြ႕ယမ္း၊ ဟားအယ္ပ်င္း၊ ရွီးနင္၊ ခ်င္ဟြန္ေသာင္၊ ထုိက္ရြန္၊ လန္က်ဴတုိ႔ ရွိပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တစ္ကမာလံုးမွာ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ရန္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ၿမိဳ႕ျပစာရင္းထဲသုိ႔ (၁၁)ႀကိမ္ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕သည္ ကူမင္း၊ ေကြ႕ယမ္းသာကုိ ရွိပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ အခုသေလာ ပထမ အႀကိမ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေႏြရာသီ ခရီးသြားလာေရး တီထြင္ဖန္တီးမႈ အစည္းအေဝး က်င္းပရာတြင္ “ေႏြရာသီ ေႏြအပူဒဏ္ေရွာင္ေသာ ခရီးသည္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ ေလ့လာျခင္း စာရင္း” ကုိ ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါသည္၊ စာရင္းအရ ခရီးသည္မ်ားသည္ လစ္က်န္း၊ ဟားအယ္ပ်င္း၊ ကူမင္း၊ ဓလ်န္ႏွင့္ ခ်င္ဟြန္ေသာင္ကုိ ပုိႀကိဳက္ပါသည္။ ယူနန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ငယ္ႏွင့္ ေရကန္သည္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ပုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္