တုပ္ေဖာေက်းရြာက ကူမင္းၿမိဳ႕ဗဟုိခ်က္မေနရာနဲ႔ (၉)ကီလုိမီတာခန႔္ ကြာေဝး၍ သမုိင္း (၁)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါၿပီ။ တစ္ႏွစ္ မတ္လမွ ဧၿပီလေရာက္ရင္ တုပ္ေဖာေက်းရြာခ်ယ္ ရီပန္းလွ်ိ၌ အမုိ(၂)ရာေက်ာ္တဲ့ ခ်ယ္ရီပန္းနဲ႔ မက္မံုပန္းမ်ားက ဖြင့္ဖူးပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမား၏ အိမ္၌ လူတစ္ေယာက္က အယြမ္(၅၀)ကုန္ၿပီး စံုလင္တဲ့ ေပလူမ်ဳိး အထူးဟင္းလ်ားကုိ စားႏုိင္ပါသည္။