၇၆ၾကမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးေဆးဝါးျပပြဲ ၿပီးဆံုး၊ ကူမင္း၏က်န္းမားေရးလုပ္ငန္း စတင္ ျပဳလုပ္

2016-12-05 18:13 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

6c626db1b6af19ae58d00d

6c626db1b6af19ae58d80e

(ေရာင္စုံတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ၇၆ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးေဆးဝါးေဆးျပားျပပြဲ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး အစာ အာဟာရျပပြဲ၊ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ က်န္းမာေရး ထိန္းသိမ္းမႈျပပြဲႏွင့္ ၂၀၁၆ တရုတ္ႏုိင္ငံ(ကူမင္း) က်န္းမာ ေရးထိန္းသိမ္း မႈျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္ၿမိဳ႕ တိန္းကန္ ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး စင္တာ ၌ ရုပ္သိမ္းၿပီးဆံုးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရွိရ ပါသည္။

ထုိျပပြဲသုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္သည္ ပါဝင္ျပသ၍ ျပခန္း အက်ယ္အဝန္း စတုရန္း မီတာ (၉၀၀၀၀)ေလာက္ရွိၿပီး သံုရက္ၾကာ ကာလအတြင္း လူ (၁.၁) သိန္းခန႔္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိျပပြဲမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ က်န္းမားေရးလုပ္ငန္းထဲပါသည့္ ေနာက္ဆံု အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္၍ ျပပြဲက်င္းပစဥ္ ထိပ္သီးဖုိရမ္ႏွင့္ အလာအလာစည္းေဝးပြဲ (၄၀)ခန႔္ က်င္းပခဲ့သည့္ အျပင္ တရုတ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းအသင္းမွ ဦးစီး က်င္းပသည့္ “၂၀၁၆ တရုတ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွစ္စဥ္စည္းေဝးပြဲ”ကုိလည္း တစ္ခ်ိန္တည္း က်ငး္ပခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

6c626db1b6af19ae590e11

ထုိ႔ျပင္ “ေဆးဝါးမဟာဗ်ဴဟာေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ တရုတ္တုိင္ရင္းေဆးအမ်ဳိးအစား ပ်ဳိးေထာင္ ေရးဖုိရမ္”၊ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ Medicine Community အစည္းအေဝး၊ ၂၀၁၆ တရုတ္ က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းရန္ အစားအစာလုပ္ငန္း ထိပ္သီး စည္းေဝးပြဲမ်ားကုိလည္း တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္ပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

6c626db1b6af19ae58f410

ထုိျပပြဲသုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးေဆာင္၊ တစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ေရး ကုိယ္စားလွယ္ (၃၀၀)ေက်ာ္ သည္ ပါဝင္ခဲ့ၾက၍ ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဆြဲေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အက်ဳိးေဆာင္၊ တစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ေရး ကုိယ္စားလွယ္ (၃၀၀)သည္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အကူအညီ ေထာက္ပံ့ေပး ေၾကာင္း၊ ထုိျပပြဲသည္ ကူမင္း၏ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္း ေဆာလ်င္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ တြန္းအားေပးေၾကာင္း သိရွိရြပါသည္။

507b9d1afd0119af0abc12

၇၆ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးေဆးဝါးေဆးျပားျပပြဲကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ နိင္ငံေတာ္ ျပသေရး စင္တာ(ရွန္ဟုိင္း)တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္၍ ၂၀၁၇ တစ္ကမၻာလံုး က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္စည္းေဝပြဲ၊ ၂၀၁၇ တရုတ္ က်န္းမားေရး အစာအာဟာရျပပြဲ၊ ၇၇ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ ေဆးကုကိရိယာ စက္ပၸစည္းျပပြဲ၊ ၇၈ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာေဆးကုန္ၾကမ္း၊ အထုပ္လုပ္ျခင္း၊ ကိရိယာ စက္ပၸစည္းျပပြဲမ်ားကုိလည္း တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပမည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရွိရပါသည္။

507b9d1afd0119af0ae617

507b9d1afd0119af0af11c

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္