က်င္နင္ခရုိင္သည္ ယူနန္ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Navigator ဇိမ္ဟုိ၏ ဇာတိ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေက်ာက္စုန္း အေျမာက္ အမ်ား ထြက္သည့္ ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။ က်င္နင္ခရုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ အလယ္ပုိင္တြင္ တည္ရွိ၍ တိမ္ကန္ (Dian Lake)၏ ေတာင္ ကမ္းေျခမွာ ရွိရာ ကူမင္းၿမိဳ႕ ေတာင္ပုိင္း ေဒသႏွင့္ အကြာ အေဝး (၄၀) ကီလုိမီတာ ရွိသည္။ က်င္နင္ခရုိင္သည္ ႏွစ္ ၾကာရွည္ေသာ သမုိင္းရွိ၍ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းႏွင့္ သမုိင္းဝင္ ေနရာ မ်ားျပားသည္။