မျဖဴျပာမုိးႏွင့္ သားငယ္၏ ပထမ တစ္ခု ေမ်ာက္ႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ

2016-02-25 17:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

德宏外教1-1_副本

မျဖဴျပာမုိးႏွင့္ သားႀကီး သားငယ္

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သစ္အႀကိဳေန႔ ႏွင့္တူ၍ ၂၀၁၅ခွႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ရက္မွာ မျဖဴျပာမုိးႏွင့္ မိသားစုသည္ မိသားစု ညစာစားပြဲ- ေဟာ့ေပါ႔ကုိ ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ၇ႏွစ္အတြင္း မျဖဴျပာမုိး သည္ မိသားစုႏွင့္ မန္စီၿမိဳ႕မွာ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဤႏွစ္ တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးမွာ မျဖဴျပာမုိး၏ အသက္ (၇) လ ရွိသည့္သားငယ္ ေတြ႕ၾကံဳးသသည့္ ပထမ တစ္ခု ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ ျဖစ္ျခင့္းေၾကာင့္ သူတုိ႔မိသားစုအတြက္ အေရးႀကီးေသား အဓိပၸါယ္ ရွိသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္သစ္ကူက တၾကၤန္ပြဲျဖစ္တယ္။ မန္စီကုိ မလာခင္ ကြၽန္မက တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး တစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးဘူး။” ဟု မျဖဴျပာမုိး ေျပာျပသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ႏွစ္တုိင္း တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရုတ္လူမ်ဳိးသည္ အိမ္ တံခါးမွာ ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္ စားတမ္း ကုိ ကပ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ ေသာ္လည္း မိမိအေနႏွင့္ တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ မခံစားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

မျဖဴျပာမုိးသည္ ခင္းပြန္ႏွင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာ လက္ထပ္ၿပီး ခင္ပြန္းႏွင့္အတူ ခင္ပြန္း၏ဇာတိ- မန္စီသုိ႔ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ သူတုိ႔မိသားစုသည္ ေပ်ာ္ေရႊ ခ်မ္းသာစြာ ေနထုိင္၍ ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္း ေသာသား ႏွစ္ဦးရွိကာ တစ္ဦးက အသက္ (၈) ႏွစ္ရွိၿပီ ေနာက္တစ္ဦးက (၇)လ သာရွိသည္။

“တရုတ္ျပည္ ရဲ႕ပြဲေတာ္ေတြအထဲမွာ ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ ႀကိဳက္တယ္။ အားက်ပါတယ္။ မိသားစု ေႏြးေထြးမႈကုိ ခံစားႏုိင္တယ္။” ဟု မျဖဴျပာမုိးက ေျပာျပသည္။ တရုတ္ လူမ်ဳိးက မည္သည့္ေနရာသာအလုပ္ လုပ္ ေသာ္လည္း တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး က်ေရာက္ေသာအခါ မိသားစုႏွင့္ သုိက္ဝုိင္းစြား ေနထုိင္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ့ မ်ားေသာအားျဖင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးက ေဝးသည့္ ေနရာမွာ အလုပ္ လုပ္ ျခင္း ေၾကာင့္ တၾကၤန္ပြဲ ေရာင္သည့္အခါ အိမ္ကုိ မျပန္ႏုိင္သျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ေႏြေထြးေသာ ေနထုိင္မႈ မခံစား ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

德宏外教2-1_副本

မျဖဴျပာမုိးႏွင့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းးသားမ်ား

မျဖဴးျပာမုိးသည္ မန္စီၿမိဳ႕မွာ (၇)ႏွစ္ၾကာ ေနထုိင္ေသာင္လည္း တရုတ္စကား နည္းနည္း ေျပာတတ္သည္။ သူက ခင္းပြန္းကုိလည္း ျမန္မားစကား ေျပာသည္။ “မန္စီကုိ ေရာင္ တုန္းက တရုတ္စကား မတတ္လုိ႔ ကြၽန္မက အိမ္မွာဘဲ ေနတယ္၊ အျပင္ မထြက္ခ်င္းဘူး။” မျဖဴျပာမုိး ေျပာသည္။ မိတ္ေဆြမွတစ္ဆင့္ မျဖဴျပာမုိးသည္ တဲဟုန္ ဆရာ အတတ္သင္ အကယ္ဒမီမွာ ျမန္မာစာ ဆရာမအျဖစ္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ “သြားတုန္းက အားနည္းတယ္။ ကြၽန္မက တရုတ္စကားလည္း မတတ္ဘူး၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားနဲ႔ စကား ဘယ္လုိ ေျပာလည္း မသိ။” မျဖဴျပာမုိး မွတ္မိၿပီး ေျပာသည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားက လြယ္ကူေသာ ႏႈတ္ဆက္သည့္ စကားမ်ားကုိ ေျပာတတ္သျဖင့္ မျဖဴျပာမုိးက ဆရာမအျဖစ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဝမ္းသားစြာ သင္ေပးသည္။ ေက်ာင္းသူးေက်ာင္းသားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္ ျဖစ္လာသည္။ 

မျဖဴျပာမုိး၏ခင္ပြန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူးေက်ာင္းသား မ်ားမွတဆင့္ မျဖဴျပာမုိးသည္ တရုတ္ ရုိးရာဓေလ့ ထံုးစံ မ်ားကုိ သိရွိသည္။ ႏွစ္သစ္အႀကိဳည မိသားစု ညစာစားျခင္း၊ ႏွစ္သစ္တစ္ရက္ေန႔မွာ အျပင္မထြက္၊ ပုိက္ဆံ မသံုး၊ အသက္ႀကီး သည့္လူ ကန္ေတာ့ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ သိရွိသည္။ “ဒီႏွစ္ ကြၽန္မတုိ႔ကေတာ့ အဖုိးအဖြားကုိ ကန္ေတာ့တယ္။ အဖုိးအဖြားက ကြၽန္မတုိ႔ကုိ ဆုေတာင္ေပးတယ္။ ဝမ္းသာပါတယ္။”ဟု မျဖဴျပာမုိးသည္ ေျပာသည္။ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မိသားစုကုိလည္း သတိရသည္။ ေက်ာင္း မွာ ဆရာမအျဖစ္ လုပ္ျခင္းႏွင့္ ကေလးကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ (၂)ႏွစ္ တစ္ေခါက္ေလာက္္ ျပန္သည္။                                                                                                                                                   “ဒီႏွစ္ႏွစ္ဆန္းအႀကိဳေန႔မွာ ကြၽန္မတုိ႔မိသားစုက ကြန္တုန္ေဟာေကာ လုပ္စားတယ္။ ခ်ဳိခ်င္ငါး၊ သီဟုိဠ္သီးစတဲ့ ယူနန္ အစားအစာကုိလည္း ခ်က္စားတယ္။ ညမွာ ရုပ္ျမင္သံၾကား ၾကည့္တယ္။” မျဖဴျပာမုိက ေျပာသည္။ မာလာဟင္း၊ေဟာ့ေပါ႔ကုိ၎ကအႀကိဳက္ဆံုးေသာတရုတ္အစားအစာျဖစ္သည္။ 

(၇)ႏွစ္ေနထုိင္မႈ၊ (၇)ႀကိမ္တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ေဆာင္ရြက္၊  မျဖဴျပာမုိးအတြက္ ခင္ပြန္၏ အခ်စ္ကုိ ရရွိ သည့္အျပင္ သားႏွစ္ဦးႏွင့္ မိသားစု၏ အခ်စ္ကုိ ရရွိသည္။ “တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူ ႀကိဳက္တယ္။”

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္