တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးတြင္ယူနန္ျပည္နယ္ကုိျပည္တြင္းခရီးသည္မ်ားကေရွးဦးစြာေရြးခ်ယ္သည့္ခရီးစဥ္ ေနရာျဖစ္

2016-02-23 13:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတားလဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၆ခုႏွစ္တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အတြင္းဝက္ဘက္ဆုိက္မွာ သာမက ခရီးသြား အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီမွာ ခရီးသည္မ်းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ကုိေရြးခ်ယ္ၿပီးခရီးသြားသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မွာျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေနရာအေရွ႕(၁၀)သည္ယူနန္ျပည္နယ္၊ ဖူက်န႔္ျပည္နယ္၊ ကြန္တုန္းျပည္နယ္၊ ဟုိင္နန္ျပည္နယ္၊ ပီကင္းၿမိဳ႕ ပါဝင္ သည္ဟုCtripထုတ္သည့္စာရင္မွ သိရွိသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မွာ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေနရာအေရွ႕ (၁၀)သည္ယူနန္ျပည္နယ္၊ ဟုိင္နန္ျပည္နယ္၊ ခ်ံဳခ်င္ၿမိဳ႕၊ က်န္းစူးျပည္နယ္၊ ကြန္ရွီးျပည္နယ္၊ ပီကင္းၿမိဳ႕ ပါဝင္သည္ဟု Traveling Bestoneအရသိရွိသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အတြင္းယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ခရီးသည္ စုစုေပါင္း (၁၃၈.၉၅၆)သိန္းရွိအခ်ိန္တူကာလထက္ (၉.၈၄%)တုိးျမႇင့္ လာေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အနက္၊ ည တည္းခုိသည့္ခရီးသည္သည္ (၂၃.၅၇)သိန္းရွိအခ်ိန္တူကာလထက္ (၄.၈၄%)တုိးျမႇင့္လာေၾကာင္း၊ တစ္ရက္လည္သည့္ ခရီးသည္ (၁၁၅.၃၈၆) သိန္းရွိအခ်ိန္တူကာလထက္ (၁၀.၉၂%)တုိးျမႇင့္လာေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလာေရးဝင္ေငြ(၇.၉၄၄)ဘီလ်ံရွိအခ်ိန္တူကာလထက္ (၁၃.၂၁%)တုိးျမႇင့္ လာေၾကာင္းသိရွိသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အတြင္းယူနန္ျပည္နယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္သည္ တည္ျငိမ္စြာ တုိးတက္လာ ေၾကာင္း၊လင္ခ်မ္းၿမိဳ႕၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ၊ ဝင္စမ္းျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ ယူရွီးၿမိဳ႕သုိ႔လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ခရီးသည္ လူဦးေရးသည္လ်င္ျမန္စြာတုိးမ်ားလာအခ်ိန္တူကာလထက္ (၂၀%)ေက်ာ္ တုိးျမႇင့္လာသည္၊ ၎တုိ႔အနက္၊ လင္ခ်မ္းၿမိဳ႕၏တုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ အျမႇင့္ဆံုးျဖစ္အခ်ိန္တူကာလထက္ (၆၀.၄၉%)တုိးျမႇင့္လာေၾကာင္း၊ကူးမင္းၿမိဳ႕သုိ႔လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ခရီးသည္ (၃၅.၁၇၇)သိန္းရွိအခ်ိန္တူကာလထက္ (၇.၆၅%)တုိးျမႇင့္လာယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းပထမေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ ဟုန္ဟုိျပည္နယ္ခြဲသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ခရီးသည္ (၂၀.၀၂၆)သိန္းရွိအခ်ိန္တူကာလထက္ (၂၉.၃၉%)တုိးျမႇင့္လာဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ တလီိျပည္နယ္ခြဲသုိ႔ လည္ပတ္သည့္ခရီးသည္ (၁၃.၉၈)သိန္းရွိအခ်ိန္တူကာလထက္ (၄.၉၇%)တုိးျမႇင့္လာတတိယေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္းသိရွိသည္။

ေပါင္စမ္းၿမိဳ႕၊ ေဇာင္းထံုးၿမိဳ႕၊ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ စသည့္ေနရာမ်ားမွာတည္ျငိမ္စြာတုိးျမႇင့္လာ ေကာင္း၊၄င္းအနက္၊ ေပါင္စမ္းၿမိဳ႕သုိ႔လည္ပတ္သည့္ ခရီးသည္ (၉.၅၄၇)သိန္းရွိအခ်ိန္တူကာလထက္ (၁.၇၃%)တုိးျမႇင့္လာ ေၾကာင္း၊ ေဇာင္းထံုးၿမိဳ႕သုိ႔ လည္ပတ္သည့္ခရီးသည္ (၆.၉၃၄)သိန္းရွိအခ်ိန္တူကာလထက္ (၁၅.၄၇%)တုိးျမႇင့္လာေၾကာင္း၊ ဖူအယ္ၿမိဳ႕သုိ႔လည္ပတ္သည့္ခရီးသည္ (၄.၆၇)သိန္းရွိအခ်ိန္တူကာလထက္ (၉.၄၉%)တုိးျမႇင့္လာေၾကာင္းသိရွိသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အတြင္းတစ္ျပည္နယ္လံုးခရီးစဥ္ ေနရာ (၂၃)ခုသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ခရီးသည္ (၁၅.၃.၃၆) ရွိေၾကာင္း၊ေလာ္ဖိန္ခရုိင္ရွိက်ဳပ္လံုေရတံခြန္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိရွီလင္႐ႈခင္း ေနရာ၊ ထိန္ခြၽန္းၿမိဳ႕ရွိေရပူကန္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္သည့္ခရီးသည္ အေရအတြက္သည္ တစ္ျပည္နယ္လံုး ေရွ႕(၃)ေနရာတြင္ ရွိခရီးသည္ (၁.၈၃၆)သိန္း၊ (၁.၄၉၇)သိန္း၊ (၉.၅)ေသာင္းခြဲျခားရွိေၾကာင္း၊ယူရွီးၿမိဳ႕ရွိဖူရွန္းကန္၊ လုိ႔လ်ံခရုိင္ရွိေရာင္စံုသဲေတာ၊ အယ္ရြမ္ခရုိင္ရွိ ဘူမိ အပူစြမ္း႐ႈခင္းေနရာ မ်ား သုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္သည့္ခရီးသည္ လူဦးေရးသည္ အခ်ိန္တူကာလထက္ (၁၅%) တုိးျမႇင့္လာေၾကာင္း၊၄င္းတုိ႔အနက္၊ ယူရွီးၿမိဳ႕ရွိဖူရွန္းကန္သုိ႔ လည္ပတ္ည့္ ခရီးသည္ လူဦးေရးသည္အခ်ိန္တူကာလထက္ (၄၄.၅၃%)တုိျမႇင့္လာေၾကာင္းသိရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: မိုးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္