လြန္ခဲ့သည့္လတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံတစ္ျပည္လံုးတြင္ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေလအရည္အေသြးသည္ ဆဌမေနရာရွိ

2016-01-27 10:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

空气质量缅

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ႏုိင္ငံပတ္ဝန္က်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း (၇၄)ၿမိဳ႕၏ ေလအရည္အေသြးအေျခအေန မ်ားကုိဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ အနက္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေလ အရည္ အေသြးသည္ ွ တစ္ျပည္လံုးအတြင္း ဆဌမ ေနရာတြင္ ရွိ၍ လြန္ခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလ(နဝမေနရာတြင္ ရွိျခင္း) ထက္ (၃)ေနရာကုိ တုိးျမႇင့္လာေၾကာင္း သိရွိသည္။

ကူးမင္းၿမိဳ႕ကဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ တာရွည္စြာေကာင္းမြန္ ေဆာင္ရြက္ သျဖင့္ ၿမိဳ႕ဗဟုိ၏ ေလ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မႈႏႈန္းသည္ (၉၇.၇%)ရွိကာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အၾကားတြင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး၏ ေလ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မႈ ႏႈန္းသည္ (၉၅%) အထက္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ကူမင္းၿမိဳ႕ ၏ ေလ အရည္အေသြး သည္ စံခ်ိန္ ေန႔တုိင္းထေျမာက္သည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕၏ အေထြေထြ ေလအရည္အေသြးက၂၀၁၄ခုႏွစ္ထက္ ပုိေကာင္းသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ (၉)လရွိအေရွ႕ ေနရာ (၁၀) ရွိေၾကာင္း သိရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္