ရွီလင္(Stone Forest)ခရုိင္မွ ကူမင္းခ်န္ေရႊေလဆိပ္သုိ႔ သြားသည့္ ဘတ္စ္ကားကုိ စတင္ေမာင္းႏွင္း

2015-09-28 16:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတားမိုးဦးသဇင္) ကူမင္းခ်န္ေရႊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ ရွီလင္(Stone Forest)ခရုိင္ ဗဟုိ အၾကားတြင္ သြားလာသည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ခရီးစဥ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္ဝေစ ရန္အတြက္ ေလဆိပ္မွ ရွီလင္ခရုိင္ သုိသြားလာသည့္ ေလဆိပ္ဘတ္စ္ကားကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္းႏွင္းေၾကာင္း၊ ေလဆိပ္အျမန္ဘတ္စ္ကား “ရွီလင္ အထူး ဘတ္စ္ကား” ျဖင့္ ကူမင္း ခ်န္ေရႊေလဆိပ္မွ ရွီလင္ခရုိင္ဗဟုိ သုိ႔မဟုတ္ Stone Forest ဥယ်ာဥ္ သုိ႔ သြားႏုိင္၍ တစ္ဦးလွ်င္ ယြမ္ (၅၀)၊ တစ္ေန႔က (၆)ႀကိမ္ (အသြားအျပန္) ေမာင္းႏွင္းႏုိင္ ေၾကာင္း၊ ခရီစဥ္မွာ ကူမင္းခ်န္ေရႊေလဆိပ္- Stone Forest ဥယ်ာဥ္ ကားဂိတ္- ရွီလင္ခရုိင္ ဗဟုိ ကားဂိတ္ (အသြား အျပန္) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေလဆိပ္ဘတ္စကား ျဖင့္ ရွွီလင္ခရိင္မွ ကူမင္းခ်န္ေရႊေလဆိပ္သုိ႔ သြားလွ်င္ တစ္နာရီဘာ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ရွီလင္ အထူး ဘတ္စ္ကား” သည္ ကားမွတ္တုိင္ (၃)ခုရွိ၍ ရွီလင္ ခရုိင္ ဗဟုိ ကားဂိတ္တြင္ ဘတ္စ္ကား ထြက္သည့္ အခ်ိန္မွာ နံနက္ (၀၈း၃၀)၊ (၁၀း၀၀)၊ (၁၁း၃၀)၊ ညေန (၁၃း၀၀)၊ (၁၄း၃၀)၊ (၁၆း၀၀) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Stone Forest ဥယ်ာဥ္ ရွိကားဂိတ္တြင္ ဘတ္စ္ကား ထြက္သည့္အခ်ိန္မွာ နံနက္ (၀၉း၀၀)၊ (၁၀း၃၀)၊ (၁၂း၀၀)၊ ညေန (၁၅း၀၀)၊ (၁၆း၃၀) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်န္ေရႊေလဆိပ္တြင္ ဘတ္စ္ကား ထြက္သည့္ အခ်ိန္မွာ နံနက္ (၀၉း၃၀)၊ (၁၁း၀၀)၊ (၁၂း၃၀)၊ ညေန (၁၆း၀၀)၊ (၁၈း၀၀) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္