ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕လုံး၌ ပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန