အိႏိၵယကုန္သည္ ကူဖူထာသည္ ျပပဲြပါဝင္၍ ယူနန္ေစ်းကြက္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္မည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္
ဤအႀကိမ္သည္ ကူဖူထာသည္ ကူမင္းသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ လာေရာက္သည္၊ သူသည္ သာယာလွပေသာ ကူမင္းၿမိဳ႕ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စြဲမွတ္ထင္ဟပ္ခ်က္ ရွိသည္။
Country of honor သီရိလကၤာျပတုိက္ကုိ ဖြင့္လွစ္၍ ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထူးျခားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပါလာ
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဝတ္အစားႏွင့္ အထည္အလိပ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ လက္မႈသစ္သားထည္၊ လက္မႈေဆးဆုိးပန္းရုိက္ထည္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ စသည့္ ထူးျခားခ်က္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပါလာသည္။
၂၀၁၉ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲကုိ တိန္ခ်ီးႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပ
စုစုေပါင္း ျပတုိက္(၁၇)ခု၊ စံျပျပခန္းေနရာ အခု(၇၅၀၀)ကုိ ေထာင္လုိက္၍ ျပသေရး အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၁.၇)သိန္းခန႔္ ရွိသည္။