တရုတ္တစ္ျပည္လံုး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္ အေယာက္ (၃)ရာေက်ာ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္

2018-01-18 10:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ အဖြဲ႕ဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ အစည္းအေဝးႏွင့္ “ခရီးသြား႐ႈခင္းရပ္ကြက္ ေပါင္း သိပံၸနည္းပညာသစ္” ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဖုိရမ္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တာဝန္ခံသူ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ တာဝန္ခံသူႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ အဖြဲ႕ဝင္လုပ္ငန္း (၂၄၇)ခု၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားရန္ ကားေလွအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕၏ ကုိယ္စားလွယ္ အေယာက္ (၃)ရာေက်ာ္သည္ ပါဝင္လာ၍ ေနာက္ေနာင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြား႐ႈခင္းရပ္ကြက္၏ ဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အတူတူ ေဆြးေႏြးၿပီး ေမ်ာ္ၾကည့္ ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးသည္ အဖဲြ႕ဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ အစည္းအေဝး၊ တစ္ႏွစ္တြင္း ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ကုိ စစ္ေဆးျခင္း၊ “ခရီးသြား႐ႈခင္းရပ္ကြက္ ေပါင္း သိပံၸနည္းပညာသစ္” ဖုိရမ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕႐ႈခင္းရပ္ကြက္ သင္ျပေရး ဖလွယ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ေခါင္းစဥ္ (၄)ခု ခြဲျခားထားပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာရူဖန္သည္ ယူနန္၏ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ အမ်ဳိးသား လူမႈ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေန၊ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ပထဝီ အေျခအေန အားသာမႈမ်ားကုိ ေထာက္ခံတင္သြင္း ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္ အေယာက္(၅၆၇)သန္းကုိ ဧည့္ခံၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ထက္ ၃၂% တုိးပြားလာ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြသည္ အယြမ္ (၆၉၀)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး ၄၆% တုိးပြားလာရန္ ခန႔္မွန္ေၾကာင္း။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆံုးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး အေရးႀကီးေသာ ေက်ာရုိးမ႑ိဳင္က်လုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူသည္ မိတ္ဆက္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ အမ်ဳိးသား လူမႈ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေန စသည္တုိ႔ကုိ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္ ျဖစ္ေသာ ၾကည့္႐ႈလည္ပတ္ျခင္း ႐ႈခင္းရပ္ကြက္၊ ေရပူစမ္းႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ အပန္းေျဖ အားကစားႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး စသည္တုိ႔ကုိ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္ ျဖစ္ေသာ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္၊ ခရီးသြားရန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥယ်ာဥ္၊ ေခါင္းစဥ္ရွိဥယ်ာဥ္၊ ၿမိဳ႕ျပဥယ်ာဥ္၊ ျပတုိက္ စသည္တုိ႔ကုိ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္ ျဖစ္ေသာ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ (၃)မ်ဳိးႀကီး၊ လုပ္ငန္း အခု(၆၀၀)ေက်ာ္ကုိ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ၎အနက္၊ Aရွိ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ (၂၃၁)ခု ရွိ၍ AAAAAအဆင့္ (၈)ခု၊ AAAAအဆင့္ (၇၁)ခု၊ AAAအဆင့္မွ Aအဆင့္ (၁၅၂)ခုကုိ ပါဝင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္