၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးမွ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ထက္ ၁၉.၉% တုိးပြား

2018-01-18 10:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးမွ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏသည္ အယြမ္ (၁၅၇.၈၇)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ထက္ ၁၉.၉% တုိးပြားလာပါသည္။ ၎အနက္၊ ပုိ႔ကုန္ပမာဏသည္ အယြမ္ (၇၇.၂၁)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး ၁.၅% တုိးပြားလာ၍ သြင္းကုန္ ပမာဏသည္ အယြမ္ (၈၀.၆၆)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး ၄၅% တုိးပြားလာ၍ သြင္းကုန္ပမာဏသည္ ပုိ႔ကုန္ထက္ အယြမ္ (၁.၄၅)ဘီလ်ံ ပုိမ်ားပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး သာမန္ကုန္သြယ္ေရးမွ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏသည္ အယြမ္ (၉၁.၀၂)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး ၁၄.၃% တုိးပြားလာ၍ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး ပမာဏ၏ ၅၇.၇% ရွိေနပါသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ထဲတြင္ ပမာဏေသးငယ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးမွ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏသည္ အယြမ္ (၂၃.၁၆)ဘီလ်ံရွိၿပီး ၁၈.၅% တုိးပြားလာ၍ နယ္စပ္ အရပ္သူအရပ္သား အခ်င္းခ်င္း ကုန္သြယ္ေရးျပဳလုပ္ရန္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏသည္ အယြမ္ (၁၉.၉၅)ဘီလ်ံရွိၿပီး ၂၄.၅% တုိးပြားလာ၍ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး ပမာဏ၏ ၂၇.၃% ရွိေနပါသည္။ အေခ်ာကုိင္ ကုန္ကြယ္ေရးမွ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏသည္ အယြမ္ (၁၉.၇၄)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး ၇၃.၄% တုိးပြား လာပါသည္။

အာဆီယံသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ အႀကီးဆံုးေသာ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး ေစ်းကြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ႏသည္ အာဆီယံႏွင့္အၾကား ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏသည္ အယြမ္ (၈၈.၄၇)ဘီလ်ံရွိၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ထက္ ၁၃% တုိးပြားလာ၍ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး ပမာဏ၏ ၅၆% ရွိေနပါသည္၊ ၎အနက္၊ ျမန္မာ၊ ဗိယက္နမ္ႏွင့္ လာအုတုိ႔သည္ ယူနန္ႏွင့္ အာဆီယံတုိ႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရး အႀကီးဆံုးေသာ ႏုိင္ငံ(၃)ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ယူနန္ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတုိက္ တုိ႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏသည္ ၅၅.၉% တုိးပြားလာ၍ ေဆာ္ဒီအေရးဗ် ႏွင့္အၾကား ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏသည္ (၈)ဆတုိးပြားလာ၍ ၾသစေၾတးလ်ားႏွင့္အၾကား ၅၃.၇% တုိးပြားလာ၍ အိႏၵိယႏွင့္အၾကား ၂၀.၅% တုိးပြားလာပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္