ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမအႀကိမ္ ရုိးရာဇာတ္သဘင္ အႏုပညာ ပူးတြဲပေဒသကပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2018-01-16 16:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

2018011603_res11_attpic_brief

2018011603_res07_attpic_brief

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမအႀကိမ္ ရုိးရာဇာတ္သဘင္ အႏုပညာ ပူးတြဲပေဒသကပြဲကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္ေန႔ညတြင္ ကူမင္းတီန္းဇာတ္ရံု၌ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ တီန္းဇာတ္သဘင္၊ မီးပေဒသာ အဆုိအကဇာတ္၊ ကြမ္းေစာ္ဇာတ္သဘင္ စေသာ ေဒသတြင္း ထူးျခားခ်က္ရွိ ရုိးရာဇာတ္သဘင္ (၈)ခုကုိ တင္တက္ျပသ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ထဲမွ ဇာတ္သဘင္ အႏုပညာ၏ သိမ္ေမြ႕ေသာ ဟန္အမူအရာကုိ ေပၚလာပါသည္။

ဤအႀကိမ္ အႏုပညာ ပူးတြဲပေဒသကပဲြကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား ဘာသာေရးရာ ေကာ္မတီတုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ တစ္ျပည္နယ္လံုးအတြင္း ရုိးရာဇာတ္သဘင္ အႏုပညာအတြက္ ပထမအႀကိမ္ သီးျခား ေထာင္လုိက္ေသာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ရန္ ေဇာတ္ခံု တစ္ခု ျဖစ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ထူးကဲ ေကာင္းမြန္ေသာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ သင္ျပဆက္ခံၿပီး ခ်ီးမီမ္းအားေပးရန္၊ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ အေမြအႏွစ္၏ ဟန္အမူအရာႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈကုိ ျပသရန္၊ ရုိးရာဇာတ္သဘင္ အႏုပညာ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူခြၽန္အဖြဲ႕ကုိ မ်ဳိးပြားၿပီး ႀကီးထြားလာရန္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ရုိးရာဇာတ္သဘင္ အႏုပညာ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သင္ျပဆက္ခံေရးကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ အႏုပညာ ပူးတြဲပေဒသကပဲြသည္ အခ်ိန္(၄)ရက္ၾကာ က်င္းပ၍ ဇာတ္သဘင္ အစီအစဥ္ စုစုေပါင္း (၃၃)ခုရွိၿပီး ပါဝင္လာကာ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဇာတ္သဘင္ အႏုပညာမ်ဳိး စလံုးကုိ ပါဝင္လာသည္။ တစ္ျပည္နယ္လံုးမွ ျပည္နယ္ခဲြ၊ ၿမိဳ႕ (၁၄)ခု မွလာေသာ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ အေမြအႏွစ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ စီမံကိန္း၏ သင္ျပဆက္ခံသူ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခဲြ၊ ၿမိဳ႕အဆင့္ ဇာတ္ရံု၊ ဇာတ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္း ဇာတ္အသင္းမွ လူအေယာက္ (၅၀၀)ေက်ာ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စုေဆာင္းၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ လာပါသည္။ တတ္ကြၽမ္းေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္းအဖြဲ႕ ႏွစ္မ်ဳိးကုိ ခြဲျခားၿပီး ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္။ တတ္ကြၽမ္းေသာအဖြဲ႕သည္ ထူးကဲေကာင္းမြန္သည့္ စံျပဆုႏွင့္ စံျပဆုတုိ႔ကုိ စီစဥ္၍ ပုဂၢလိကပုိင္းအဖြဲ႕သည္ ထူးကဲေကာင္းမြန္သည့္ တင္ဆက္ျပသဆုႏွင့္ တင္ဆက္ျပသဆုတုိ႔ကုိ စီစဥ္ ထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ သင္ျပဆက္ခံဆုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းဆုတုိ႔ကုိ စီစဥ္ ပါသည္။ ဆုရရလဒ္ကုိ ပဲြ၏ ရုပ္သိမ္းအခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ဆုေပးရမည္။

ပြဲက်င္းပေသာ အဓိကေနရာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တီန္းဇာတ္ရံု၌ တည္ရွိၿပီး ေနရာခဲြသည္ ကြမ္းတုေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နန္ခ်န္လမ္း ဇာတ္ရံုနံပါတ္(၈၈) စေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနမ်ဳိး မ်ားျပားထူတပ္ေသာ ေနရာ၌ တည္ရွိ၍ လူတုိ႔သည္ မိမိ၏ ေနအိမ္တံခါးဝ၌ ဇာတ္သဘင္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ပါသည္။

အခု၊ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ရုိးရာဇာတ္သဘင္ အႏုပညာ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ႕အႏွစ္ (၂၁)ခု ရွိပါသည္၊ ၎အနက္၊ မီးပေဒသာ အဆုိအကဇာတ္၊ တုိင္လူမ်ဳိးဇာတ္သဘင္၊ တီန္းဇာတ္သဘင္ႏွင့္ ကြမ္းေစာ္ဇာတ္သဘင္ စေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံကိန္း (၁၀)ခု၊ တြမ္းကုန္းဇာတ္သဘင္၊ ေက်ာင္းထံုးစာအုပ္ဆုိ၊ တီန္းဇာတ္သဘင္ႏွင့္ မီးပေဒသာ အဆုိအကဇာတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ စီမံကိန္း (၁၁)ခု ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္