ဘုိင္စားေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ယိလံုႏွင္းေတာင္ ေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး လီက်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ (၁၀)ကီလုိမီတာ ကြာေဝး၍ ကမၻာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ “လီက်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕” ၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ နရွီးတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု၏ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ဓေလ့ထံုးစံ အမ်ားဆံုး ရွိ္၍ ခရီးသြားလွ်င္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္သည္ ဧၿပီလမွ ေအာက္တုိဘာလအထိ ျဖစ္၍ ႐ႈခင္းသာယာ လွပါသည္။