ကူမင္းၿမိဳ႕ပတ္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးမွ ယီလ်ံ-ခ်မ္က်န္ လမ္းေထာက္သည္ လမ္းေပါက္မည္

2018-01-04 16:49 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္းၿမိဳ႕ပတ္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးမွ ယီလ်ံ-ခ်မ္က်န္ လမ္းေထာက္သည္ ေအာင္ျမင္စြာ အပ္ႏွင္းေပးၿပီး စစ္ေဆးလက္ခံ ေပးခဲ့ပါၿပီ၊ လမ္းေပါက္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ရွိပါၿပီ၊ ခ်က္ခ်င္း လမ္းေပါက္ ႏုိင္မည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕ပတ္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး အေရွ႕ေတာင္ လမ္းေထာက္သည္ ကူမင္း-ခ်ဴက်င့္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး က်ံဳးေတြ႕လံု ဖလုိင္းအုိဖါ မွစ၍ ကူမင္း-ယိရွီး အျမန္ေျပးလမ္း ယူၾကားဟုိင္ ဖလုိင္းအုိဖါသုိ႔ အထိ၊ ခြန္းေကာင္၊ စံုးမင္၊ ယီလ်ံ၊ ခ်မ္က်န္း၊ က်င့္နင္ ခရုိင္(နယ္ေျမ) (၅)ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္(၁၄)ခုကုိ ဆက္သြယ္၍ စုစုေပါင္း (၁၂၉.၉၀၆)ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားပါသည္။ စီမံကိန္း၏ ကန႔္သတ္ရက္သည္ (၄)ႏွစ္ၾကာ၍ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၁၂လပုိင္း ၃ရက္ေန႔မွ စတင္တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ၿပီးသား ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ပတ္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး အေနာက္ေျမာက္ လမ္းေထာက္၊ အေနာက္ေတာင္ လမ္းေထာက္ (အန္နင္-က်င့္နင္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး)ႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ကူမင္းၿမိဳ႕ပတ္ လမ္းစနစ္ကုိ အတူတူ ျဖစ္လာမည္။

၎အနက္၊ အေရွ႕ေတာင္ ၿမိဳ႕ပတ္အျမန္ေျပးလမ္း ယီလ်ံ-ခ်မ္က်န္ လမ္းေထာက္သည္ ယီလ်ံ ဗဟုိခ်က္မ ဖလုိင္းအုိဖါမွစ၍ ခ်မ္က်န္ လံုေက်း ဗဟုိခ်က္မ ဖလုိင္းအုိဖါ သုိ႔အထိ၊ စုစုေပါင္း (၅၀.၉၉)ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားပါသည္။ ယီလ်ံခရုိင္တြင္း လမ္းေထာက္သည္ (၂၇.၅၆)ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ား၍ ခ်မ္က်န္ခရုိင္တြင္း လမ္းေထာက္သည္ (၂၃.၄၃)ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားပါသည္။ ယီလ်ံဗဟုိခ်က္မ၊ ယီလ်ံေတာင္၊ ကုပ္ေက်း၊ ခ်မ္က်န္းအေရွ႕၊ လံုေက်းဗဟုိခ်က္မ ဖလုိင္းအုိဖါ (၅)ခုႏွင့္ ကုပ္ေက်း၊ ဟြန္းေစာင္ဖူ၊ ေဇာ္ဘိမူ၊ ဇက္ေဆြဟယ္၊ က်ဳပ္ခြၽင္း၊ ေမာက္ထ်မ္းစမ္း၊ ဖန႔္လု လုိဏ္ေခါင္(၇)လုိင္းကုိ ပါဝင္ပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္ ၿမိဳ႕ပတ္အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး ယီလ်ံ-ခ်မ္က်န္း လမ္းေထာက္သည္ လမ္းေပါက္ ၿပီးေနာက္ ယီလ်ံႏွင့္ ခ်မ္က်န္းအၾကား အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး မရွိေသာ သမုိင္ကုိ ခ်ဳိးဖ်က္မည္။ ဟုိအခါေရာက္လွ်င္ ကူမင္းမွထြက္ခြာၿပီး ယီလ်ံႏွင့္ ခ်မ္က်န္း ေနရာ(၂)ခုသုိ႔ ေရာက္ရန္ ကူမင္း-ရွီလင္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး၊ ကူမင္း-ယိရွီး အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးျဖင့္ လြတ္လပ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္