တတိယအႀကိမ္ ယူနန္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ထူးျခားခ်က္ရွိ မုန႔္ပဲသြားေရစာပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္ဟံုၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2017-11-21 18:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) တိယအႀကိမ္ ယူနန္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ထူးျခားခ်က္ရွိ မုန႔္ပဲသြားေရစာႏွင့္ အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ေန႔မွ ၅ရက္ေန႔အထိ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား တုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ခြဲ က်င္ဟံုၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္၊ ဤပြဲက်င္းပရာတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ထူးျခားခ်က္ရွိ မုန႔္ပဲသြားေရစာ၊ အမ်ဳိးသား ထူးျခားခ်က္ရွိ အစားအေသာက္မ်ားသည္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား၌ စုစည္း၍ ေရာင္းခ်မည္။

ဤမုန႔္ပဲသြားေရစာပဲြ၏ အဓိက က်င္းပေသာေနရာသည္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားျပည္နယ္ခြဲ က်င္ဟံုၿမိဳ႕ လံုက်ဴးကြင္းျပင္၌ တည္ရွိ၍ က်င္းပေသာေနရာခြဲသည္ က်င္ဟံုၿမိဳ႕ ဝမ့္သာ ႏုိင္ငံတကာ အပန္းေျဖေဒသ၊ တရုတ္ သိပံၸပညာတံခြန္အသင္းႀကီးမွ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား အပူပုိင္းေဒသရုကၡပင္ဥယ်ဥ္၌ တည္ရွိပါသည္။ အဓိကက်င္းပေသာေနရာ၌ ျပခန္းေနရာ အခု(၂၆၀) စီစဥ္၍ ျပည္နယ္တြင္း အမ်ဳိးသား နာမည္ေက်ာ္ေသာ ထူးျခားခ်က္ရွိ မုန႔္ပဲသြားေရစာ ျပသေရးႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရးေနရာ၊ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားျပည္နယ္ခြဲ အစားအေသာက္ ျမည္းၾကည့္ျခင္းေနရာ၊ သိမ္းေမြ႕နက္နဲေသာ အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ အစားအေသာက္ေနရာ၊ ျပည္နယ္ပႏွင့္ ျပည္ပ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ထူးျခားခ်က္ရွိ မုန႔္ပဲသြားေရစာ ျမည္းၾကည့္ျခင္းေနရာႏွင့္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ထူးျခားခ်က္ရွိ အစားအစာ ျပသေရးေနရာ ျဖစ္ေသာ သီးျခားေနရာ(၅)ခုကို ပါဝင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္၊ ဖြင့္ပြဲက်င္းပေသာ ဤေန႔ညတြင္ “အတုိင္းအတာ အႀကီးဆံုးေသာ မုိင္းဟုိင္ၾကက္ကင္” ျပဳလုပ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပ၍ ၾကက္ အေကာင္(၁.၂)ေထာင္ လက္ေတြ႕ ကင္မည္။

ဤအႀကိမ္ မုန႔္ပဲသြားေရစာပဲြ၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခ်က္သည္ လူမ်ားအတြက္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ထမင္းစားပြဲကုိ ျပသျခင္းႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္တုိးခ်ဲ႕၍ နယ္ေျမထူးျခားခ်က္ရွိ စားေသာက္ ယဥ္ေက်းမႈ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ဖန္တီးပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္