လိက်န္း ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕က “၂၀၁၇ခုႏွစ္ အင္တာနက္မိတ္ေဆြ အႀကိဳက္ဆံုးေသာ ေရွးေဟာင္းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ခု” အျဖစ္ အေရြးခံရ

2017-11-20 11:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) တတိယအႀကိမ္ တရုတ္ ေရွးေဟာင္းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အစည္းအေဝးကုိ ႏုိ၀င္ဘာ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံစည္းေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ကြင္းဖြင့္ပြဲတြင္ “၂၀၁၇ခုႏွစ္ အင္တာနက္မိတ္ေဆြ အႀကိဳက္ဆံုးေသာ ေရွးေဟာင္းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ခု” စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္၊ လိက်န္း ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕သည္ ေအာင္ျမင္စြာ အေရြးခံရ အစည္းအေဝးတြင္ “၂၀၁၇ခုႏွစ္ အင္တာနက္မိတ္ေဆြ အႀကိဳက္ဆံုးေသာ ေရွးေဟာင္းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ခု”ဘြဲ႕အျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ခံ ခဲ့ပါသည္။

2

4

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေရွးေဟာင္းေက်းရြာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးက္ေရး၏ အရွန္အဟုန္သည္ အဆက္မျပတ္ ပုိၿပီး ျမန္ဆန္ လာေစသည္။ ဤအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး နည္းလမ္းသစ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၎တုိ႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အတြင္းအႏွစ္သာရ၊ ထူးျခားခ်က္ ရွိၿပီး ဆက္လက္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ရန္

အဘက္ဘက္စုေဆာင္း ၿပီးေနာက္ ေရွးေဟာင္းေက်းရြာ၏ မူလဇီ၀လကၡဏာ၊ မူလအဆင္ရုပ္သြင္၊ မူလယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံျပဳ ေခတ္မွီေရး၊ သိပၸံေရး၊ တီထြင္ေရးျဖစ္ေသာ ေနထုိင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ထည့္သြင္းသနည္း ဟု စူးစမ္းေလ့လာ ပါသည္။

3

၂၀၁၇ခုႏွစ္ အင္တာနက္မိတ္ေဆြ အႀကိဳက္ဆံုးေသာ ေရွးေဟာင္းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ခုသည္ ဝူးေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖန႔္ဟြန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ ကံုးထန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖင္ေရာင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ ရွီးထန္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဇုပ္ဇံုးေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟုန္ေရွးေဟာင္းေက်းရြာ၊ လိက်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ ဇားက်စ္ေရွးေဟာင္းေက်းရြာႏွင့္ ထြန္လီေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္