ကူမင္း ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္(၃) အထိမ္းအမွတ္ လက္မွတ္စာအုပ္ကုိ ေရာင္းခ်ေန၊ ေရာင္းေစ်းက တစ္စံု အယြမ္(၂၀၀)ျဖစ္

2017-08-31 18:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1111111111

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္(၃)သည္ စတင္ခုတ္ေမာင္းသည္ကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္ "ကူမင္းသတိရခ်က္"ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္(၃) အထိမ္းအမွတ္ လက္မွတ္စာအုပ္ အစံု (၃)ေထာင္ကုိလည္း စတင္ ေရာင္းခ် ခဲ့ပါသည္။ လူတုိ႔သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ေန႔ မွစ၍ တြန္းဖံုးကြင္းပင္၊ ဝူယီးလမ္း၊ ေထာ့တြန္းလမ္း၊ ေခြၽးရံုလမ္း၊ ဘုိင္ယူလမ္း ျစဖ္ေသာ ဘူတာရံု (၅)ခုသုိ႔ သြားၿပီး ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

22222222222222

ဤ"ကူမင္းသတိရခ်က္" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အထိမ္းအမွတ္ လက္မွတ္စာအုပ္၏ ေရာင္းေစ်းသည္ တစ္စံု အယြမ္(၂၀၀)ျဖစ္ပါသည္၊ အခုအထိ အစံု(၁.၅)ေထာင္ကုိ ေရာင္းခ် ခဲ့ပါၿပီ။ လက္မွတ္စာအုပ္ (၁)စံုသည္ လက္မွတ္ကတ္ျပား (၆)ခ်ပ္ႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္ စုေဆာင္းသုိမွီးေရး သက္ေသခံလက္မွတ္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။

333333333333333

အထိမ္းအမွတ္ လက္မွတ္စာအုပ္သည္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း၊ စုေဆာင္းသုိမွီးျခင္း၊ တန္ဖုိးတုိးျမင့္ျခင္း၊ ႐ႈစား ျခင္း ျဖစ္ေသာ တန္ဖုိးမ်ား ရွိပါသည္၊ အထိမ္းအမွတ္ကတ္ျပား ကုိ တစ္ျပည္လံုး ၿမိဳ႕(၁၅၄)ခုတြင္ သံုးႏုိင္၍ အခု ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ယိရွီး၊ ခ်ဴက်င့္၊ ေပါင္းစမ္း၊ ေဝစမ္း၊ ဖူအယ္ႏွင့္ ခ်ဴ႐ံႈၿမိဳ႕တြင္ ဘတ္စကား စီးႏုိင္ၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ဘတ္စကားႏွင့္ ေျမေအာက္ရထားမ်ားကုိ စီးႏုိင္ပါသည္၊ လက္မွတ္ကတ္ျပား အသံုးခ်ၿပီးေနာက္ ပုိက္ဆံုသြင္းထားမႈ မရဘဲ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စုေဆာင္းသုိမွီး ႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္