ကူမင္း ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္(၃)၊ အမွတ္(၆) ပထမလုပ္ငန္းရပ္က တရားဝင္ စမ္းသပ္ခုတ္ေမာင္း

2017-08-29 15:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

mtxx03

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္း ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() အမွတ္() ပထမလုပ္ငန္းရပ္သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ တရားဝင္ စမ္းသပ္ ခုတ္ေမာင္း ခဲ့ပါသည္။ ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() အမွတ္() ပထမလုပ္ငန္းရပ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ အဓိကၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ႏွင့္ ေလဆိပ္၊ အျမန္ရထား ဘူတာရံု၊ အေရွ႕ဘက္ခရီးသည္တင္ ကားဂိတ္၊ အေနာက္ဘက္ခရီးသည္တင္ ကားဂိတ္၊ ေတာင္ဘက္ခရီးသည္တင္ကားဂိတ္၊ ေျမာက္ဘက္ခရီးသည္တင္ကားဂိတ္တုိ႔ကုိ အမွတ္() အမွတ္()ႏွင့္ အတူတူ ဆက္သြယ္သည့္ ရထားလမ္းကုိ ျဖစ္လာပါသည္။

mtxx02

ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() အမွတ္() ပထမလုပ္ငန္းရပ္သည္ ကူမင္းအဓိက ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္၏ အေရွ႕မွ အေနာက္သုိ႔ လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ အဓိကၿမိဳ႕လယ္ေခါင္၊ ခြန္းေကာင္စီပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ခြန္းေကာင္တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ပါသည္။ ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() အမွတ္() ပထမလုပ္ငန္းရပ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ခရီးထြက္အခ်ိန္ကုိ အတုိခ်ံ႕ၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား၏ ခရီးထြက္နည္းကုိ တုိးပြား၍ ကူမင္းအဓိကၿမိဳ႕လယ္ေခါင္၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဖိအားကုိ သက္သာႏုိငပါသည္။

mtxx01

ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္()သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ အေရွ႕အေနာက္ ဆက္သြယ္ေသာ အမာခံ ရထားလမ္းျဖစ္၍ စုစုေပါင္း (၂၃.၃၅)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး ေျမေအာက္ရထားလမ္း (၂၂.၁၆)ကီလုိမီတာ၊ တံတားျမင့္ရထားလမ္း (.၁၆)ကီလုိမီတာႏွင့္ ေျမေပၚရထားလမ္း (.၀၃)ကီလုိမီတာတုိ႔ကုိ ပါဝင္၍ လမ္းတစ္ေလွ်က္လံုးတြင္ ဘူတာရံု (၂၀)ခု စီစဥ္ပါသည္။ ဘူတာရံုသည္ အေနာက္မွ အေရွ႕သုိ႔ သြားလွ်င္ ရွီစမ္းဥယ်ာဥ္၊ ေခ်းက်ားဘိ၊ ဖူဖ်င္ေက်းရြာ၊ စီေဇြ၊ ဓယူလမ္း၊ အေနာက္ဘက္ကားဂိတ္၊ ျမန္စမ္း၊ ခ်မ္းရြမ္ကြၽံဳးလမ္း၊ ရွီးယြမ့္၊ လ်န္းက်ားဟယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕အားကစားရံု၊ ဖန္းက်ားဝမ္း၊ ဝူယီးလမ္း၊ တြန္းဖံုးကြင္းပင္၊ ေထာ့တြန္းအားကစားရံု၊ ဓစုရင္၊ က်င္းမာဘုရားေက်ာင္း၊ ထုိက္ဖ်င္ေက်းရြာ၊ ဟြန္ေခ်ာင္၊ အေရွ႕ဘက္ကားဂိတ္ တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။

ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္()သည္ ေလဆိပ္သုိ႔ အထူးမီးရထား ျဖစ္၍ စုစုေပါင္း (၂၅.)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး ေျမေအာက္ရထားလမ္း (၁၅)ကီလုိမီတာ၊ တံတားျမင့္ရထားလမ္း (.)ကီလုိမီတာႏွင့္ ေျမေပၚရထားလမ္း (.)ကီလုိမီတာတုိ႔ကုိ ပါဝင္၍ လမ္းတစ္ေလွ်က္လံုးတြင္ ဘူတာရံု ()ခု စီစဥ္ပါသည္။ ပထမလုပ္ငန္းရပ္သည္ စုစုေပါင္း (၁၈.၀၇)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး ဘူတာရံု ()ခု ထူေထာင္ပါသည္။ ဘူတာရံုသည္ အေနာက္မွ အေရွ႕သုိ႔ သြားလွ်င္ အေရွ႕ဘက္ကားဂိတ္၊ ဓဘမ္ေခ်ာင္၊ ေလဆိပ္ေရွ႕ဘူတာရံုႏွင့္ ေလဆိပ္ဗဟုိဘူတာရံုတုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။

၎အနက္၊ ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() ခုတ္ေမာင္းအခ်ိန္သည္ နံနက္ ၆နာရီ ၂၀မိနစ္မွ ညေန ၂၂နာရီ ၄၅မိနစ္ အထိ ျဖစ္ၿပီး အသြားခရီးသည္ ၄၃မိနစ္ ၾကာရွည္၍ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ခရီးသည္တင္ရထား အစီး(၃၀)စီစဥ္ၿပီး လူမ်ားအခ်ိန္တြင္ ()မိနစ္ ရထား ()စီး ခုတ္ေမာင္း ပါသည္။ ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() ပထမ လုပ္ငန္းရပ္၏ ခုတ္ေမာင္းအခ်ိန္သည္ နံနက္ ၆နာရီ ၂၀မိနစ္မွ ညေန ၂၂နာရီ ၂၀မိနစ္ အထိ ျဖစ္ၿပီး အသြားခရီးသည္ ၁၆မိနစ္၃၀စကၠန႔္ ၾကာရွည္၍ ခရီးသည္တင္ရထား ()စီး စီစဥ္ၿပီး (၁၅)မိနစ္ ရထား()စီး ခုတ္ေမာင္း ပါသည္။

ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() အမွတ္() ပထမလုပ္ငန္းရပ္သည္ ခရီးတာအရ လက္မွတ္အဖုိးကုိ သတ္မွတ္၍ ()ကီလုိမီတာ မလြန္လွ်င္ လက္မွတ္အဖုိး ()ယြမ္ လုိပါသည္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တစ္ႀကိမ္ ခရီးတာသည္ ()ကီလုိမီတာ တုိးပြားလွ်င္ လက္မွတ္အဖုိး ()ယြမ္ကုိ တုိးပြား လာပါသည္။

ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() အမွတ္() ပထမလုပ္ငန္းရပ္သည္ စမ္းသပ္ ခရီးသည္တင္ၿပီး ခုတ္ေမာင္းသည္ ႏွင့္အမွ် ကူမင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ရထားလမ္းသည္ (၈၈.၇၆)ကီလုိမီတာ ရွိၿပီး ဘူတာရံု (၅၇)ခု ရွိ၍ ဗဟုိအစုိးရမွ တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ၿမိဳ႕ ()ၿမိဳ႕ကုိ ပါဝင္ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးထဲမွ ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္ေသာ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ (၁၅)ေနရာေျမာက္တြင္ တည္ရွိ ေနပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္