သီလ၀ါအထူးဇုန္အပိုင္း(ခ)ကုိ ၂၀၁၈ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ ၿပီးစီးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဟု ဆုိ

2017-08-23 17:13 ၇ ရက္ေန႔စဥ္သတင္းစာ

သီလ၀ါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္အပိုင္း(ခ)ကုိ ၂၀၁၈ ႏွစ္ လယ္ပုိင္းတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီး ရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း ျမန္မာ -ဂ်ပန္သီလ၀ါ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလီမိ တက္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း(က)သည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိ ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား အ ထူးစိတ္၀င္စားေသာေၾကာင့္ အ ပုိင္း(ခ)ကုိလည္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိ ေစရန္ အျမန္ဆုံးအေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီမွ သိရ သည္။ အပိုင္း(ခ)ကုိ ၂၀၁၆ ႏွစ္ လယ္က စတင္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနၿပီး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း မႈအခ်ိဳ႕ လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ ၿပီးစီးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျမန္ မာ-ဂ်ပန္သီလ၀ါဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလီမိ တက္မွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာ ၾကားသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားအတြက္ သီလ၀ါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္၌ ေျမေနရာမ်ား အငွား ခ်ထားရာတြင္ ေျမငွားရမ္းခအျဖစ္ တစ္မီတာပတ္လည္အက်ယ္အ ၀န္းကုိ ကန္ေဒၚလာ ၈၀ သတ္ မွတ္ေကာက္ခံေသာ္လည္း ဘ႑ာ ေရးႏွစ္အလုိက္ ေစ်းႏႈန္းအ ေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနသည့္ အပိုင္း(ခ)တြင္ ၁၀၁ ဟက္တာဧရိယာ က်ယ္၀န္းၿပီး ဧက ၂၅၀ ေက်ာ္ရွိ ကာ လက္ရွိ၌ အ ေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ ေဆာက္မႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုိ သူမ်ား ၀င္ေရာက္လုိပါက ၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ အပုိင္း(ခ)မွ ေျမေနရာမ်ား ငွားရမ္းႏုိင္ရန္စီစဥ္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၁၇ ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီ ၈၇ ခုက၀င္ေရာက္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျမန္မာအစုိးရ ႏွင့္ စာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည္။

ယင္းမွ ကုမၸဏီ ၈၄ ခုသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ ထားၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိအပိုင္း (က)တြင္ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ေန ေသာ စက္႐ုံ ၃၂ ခုရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္သည့္ သီလ ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ၿပီးခဲ့ သည့္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာတြင္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ ၿပီး စုစုေပါင္းေျမအက်ယ္အ၀န္း ၂,၄၀၀ ဟက္တာေပၚ၌ တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဇုန္ မ်ားခြဲကာ အပိုင္းလုိက္လုပ္ကိုင္ ေနသည္။ (By မုိးညိဳ)

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္