၂၀၁၇ခုႏွစ္ ခ်န္ကုမ္ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ပြဲေတာ္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပ

2017-08-02 17:18

1

2

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေႏြဦးၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မွ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ခ်န္ကုမ္ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ပြဲေတာ္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔ အထိ တုပ္နန္ဟြားဟြားစိက်က္၌ က်င္းပမည္၊ ပြဲေတာ္သည္ ယူနန္ေအာ္ပရာဇာတ္ နားေထာင္ျခင္း၊ မီးပေဒသာ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ေတာသီခ်င္း ေျဖဆုိျခင္း၊ ပန္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လွည့္လည္ျခင္း၊ ပန္းအုိးထုိးအႏုပညာ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အစားအစာ မည္းၾကည့္ျခင္း၊ ပန္းခ်ီျပပြဲ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ အကဲျဖတ္ျခင္း စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္ပါသည္။

အႀကိမ္ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ပြဲေတာ္သည္ မီးပေဒသာ၊ ယူနန္ေအာ္ပရာဇာတ္၊ ေတာသီခ်င္း စေသာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္ ခ်န္းထားပါသည္၊ ထုိ႔ျပင္၊ တစ္ျပည္လံုးမွ ယဥ္ေက်းမႈရွိ ၿမိဳ႕ျပ တည္ေထာင္ျခင္း ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ျပည့္သူ႔ ယဥ္ေက်းျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ထဲသုိ႔ ထည့္သြင္း ပါသည္။ ပြဲေတာ္သည္ ခ်န္ကုမ္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး မီးပေဒသာ၊ ယူနန္ေအာ္ပရာဇာတ္ႏွင့္ ေတာသီခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲ(၃)ခုကုိ ဆက္လက္စီစဥ္အရပ္သားမ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔၏ ဇာတ္စင္ကုိ တည္ေဆာက္ ေပးပါမည္။ အရြယ္က (၅)ႏွစ္မွ အႏွစ္(၅၀)အတြင္း ဘယ္ေနရာမွမဆုိ လာေသာ ေယာက်ာ္းႏွင့္ မိန္းမမ်ားသည္ စြမ္းရည္အေျခခံရွိလွ်င္ နာမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ ႏုိင္ပါသည္။ ပြဲဦးထြက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီး အၿပီးသတ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ဝါထပ္ႏွစ္တြင္ တုိးလာေသာ ဇြန္လ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔ ညတြင္ တုပ္နန္ဟြားဟြားစိက်က္၌ က်င္းပမည္။

ခ်န္ကုမ္သည္ “ပန္းဇာတိ” “ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္” ျဖစ္ေသာ အမည္ရွိတုပ္နန္ ပန္းေစ်းကြက္သည္ အႏွစ္(၃၀) ၾကာရွည္သည့္ ပန္းမန္ယဥ္ေက်းမႈ ရွိၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အာရွတုိက္တြင္ အႀကီးဆံုးေသာ ပန္းမန္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳေစ်းကြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ သိမ္ေမြ႕ေသာ အမူအရာကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ပန္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ တုပ္နန္ဟြားဟြားစိက်က္၌ လည္ပတ္ျဖစ္၍ ပန္းမန္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္ျခင္း ျပပြဲကိုလည္း က်င္းပမည္။ ပန္းမန္မ်ားကုိ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ေတာသီခ်င္း ေျဖဆုိျခင္း ၿပိဳင္ပြဲသည္လည္း အႀကိမ္ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ပြဲေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္