ယီလ်ံတြင္ အေလးဆံုးေသာ Sparnassus Crispaသည္ ဂရမ္(၆၅၀) ရွိၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ “Sparnassus Crispa ဘုရင္”ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေပး

2017-07-19 14:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

0022642573161ad7954a03

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇလုိင္လ ၁၇ရက္ေန႔၊ ယီလ်ံခရုိင္ ကုပ္ေက်းၿမိဳ႕နယ္ ေရွာင္ေရွာင့္ေက်းရြာတြင္ အဌမ အႀကိမ္ Sparnassus Crispa ပြဲေတာ္ေန႔ႏွင့္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ယီလူမ်ဳိး ရုိးရာ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ကုိ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ မႈိဘုရင္ ႏႈိင္းယွဥ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ နပန္းလံုးျခင္း၊ ထုိက္ရမ္လွ်ိေျမာင္ စူးစမ္းေလံလာျခင္း၊ မီးပံုညပြဲ စေသာ ထူးျခားခ်က္လက္ကဏာရွိ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

မႈိဘုရင္ ႏႈိင္းယွဥ္အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ဆြဲေဆာင္အား အႀကီးဆံုးေသာ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါသည္။ အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ၿပီး ႏုိင္းယွဥ္ၿပီးေနာက္ အေလးခ်ိန္ ဂရမ္(၆၅၀) ရွိေသာ Sparnassus Crispa (၁)ပင္သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ “Sparnassus Crispa ဘုရင္”ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေပး ခဲ့ပါသည္။

Sparnassus Crispa ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း အျပင္၊ ေက်းရြာခရီးသြားလာေရး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊ ကုပ္ေက်းၿမိဳ႕နယ္ ေတာမႈိႏွင့္ ထူးျခားခ်က္လက္ကဏာရွိ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစည္းမ်ား ျပသျခင္း၊ ထုိက္ရမ္လွ်ိေျမာင္ စူးစမ္းေလံလာျခင္း၊ နပန္းလံုးၿပိဳင္ပြဲ၊ ကြင္းဖြင့္ပြဲ အႏုပညာ ကျပေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ မီးပံုညပြဲ စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္း ရြာသူရြာသားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ပါဝင္လာ ခဲ့ပါသည္။

ေတာမႈိသည္ ေရွာင္ေရွာင့္ေက်းရြာ၏ အဓိက ထူးျခားခ်က္လက္ကဏာ ျဖစ္ပါသည္၊ ေရွာင္ေရွာင့္သည္ ဇီဝခရီးသြာလာေရးေက်းရြာ ျဖစ္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ရာသီဥတု စုိစြတ္ၿပီး Sparnassus Crispa၊ မက္မံုသီး၊ သစ္အယ္သီး၊ အနီေရာင္သစ္ေတာ္သီးမ်ားကုိ လႈိင္လႈိင္ထြက္ ႏုိင္ပါသည္။ ထုိက္ရမ္လွ်ိေျမာင္၊ oxygen bar လမ္းေျမႇာင္တုိ႔သည္ ပင္ရင္းသဘာဝ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ရွိၿပီး “ေႏြဦးရာသီတြင္ ပန္းမာလ္ကုိ ႐ႈစားျခင္း၊ ေႏြရာသီတြင္ ေတာမႈိကုိ ေကာက္ယူျခင္း၊ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီတြင္ သစ္သီးသစ္ႏံွကုိ ျမည္းၾကည့္ျခင္း၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ ဝက္သတ္ထမင္းကုိ စားျခင္း” ျဖစ္ေသာ ေက်းရြာခရီးသြားလာေရး ထူးျခားခ်က္လက္ကဏာကုိ ျဖစ္လာပါသည္။ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ မွစ ေရွာင္ေရွာင့္ေက်းရြာသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္ အေယာက္(၁၂)ေသာင္းခန႔္ကုိ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ဧည့္ခံၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဝင္ေငြ အယြမ္ ေသာင္းေပါင္း (၁)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အထိ၊ ဇီဝခရီးသြာလာေရးႏွင့္ ေတာမႈိေကာက္ယူရန္ ေတာင္ကုိ ကန္ထရုိက္ယူျခင္းတုိ႔အား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ျခင္းအားျဖင့္ ေရွာင္ေရွာင့္ေက်းရြာတြင္ အရပ္သား တစ္ေယာက္လွ်င္ အသားတင္ဝင္ေငြသည္ အယြမ္(၂၄၀၀)မွ အယြမ္(၈၈၀၀)သုိ႔ တုိးတက္ လာပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္