ခ်န္ကုမ္ေဒသ ​ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္းကုိ ဇလုိင္လ ၁၆ရက္ေန႔မွ စတင္ဖြင့္လွစ္

2017-07-06 17:12 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

4ccc6a75a7381ac8427702

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ခ်န္ကုမ္ေဒသ ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္းကုိ ဇလုိင္လ ၁၆ရက္ေန႔ ၀နာရီ မွစ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္မည္။ အေဝးေျပးလမ္းသည္ (၂၄)ကီလုိမီတာသာ ရွည္ေသာ္လည္း ကူမင္း၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ အတြက္ အေရးႀကီး လွပါသည္။ ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္းသည္ ရွန္ဟုိင္း-ကူမင္း အျမန္ရထားလမ္းေၾကာင္း၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ တည္ရွိ ခ်န္ကုမ္ေျမာက္ပုိင္း ေငြေၾကး ေကာက္ယူသည့္ ေကာင္တာကုိ ဇလုိင္လ ၁၆ရက္ေန႔ ၀နာရီ မွစ၍ ဖြင့္လွစ္သည္ ႏွင့္အမွ် ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္းမွ ခ်န္ကုမ္-ခ်ီးတ်ိမ္ လမ္းမႀကီးသုိ႔ ဝင္ႏုိင္ၿပီး ကူမင္းေတာင္ပုိင္း ဘူတာရံုႏွင့္ (၅)ကီလုိမီတာခန႔္ ကြာေဝးပါသည္၊ လမ္းေၾကာင္းသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္း ေျမာက္ပုိင္းရပ္ကြက္၊ အေရွ႕ပုိင္းရပ္ကြက္မွ ထြက္ခြာၿပီး ကူမင္းေတာင္ပုိင္း ဘူတာရံုသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ အနီးဆံုးေသာ၊ အျမန္ဆံုးေသာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္း၏ အစသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္ ျဖစ္ၿပီး အဆံုးသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ မာက်င္းဖူ ရွန္က်ံဳးေဇေက်းရြာ ျဖစ္ ကူမင္း-ယီရွီး အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး (၂၄)ကီလုိမီတာခန႔္ ရွည္ပါသည္။ ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္း ေပၚတြင္ ေထာင္လုိက္ေသာ ခ်န္ကုမ္ေျမာက္ပုိင္း မုိးပ်ံတံတားသည္ ခ်န္ကုမ္-ခ်ီးတ်ိမ္ လမ္းမႀကီးႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ ႏုိင္ပါသည္။ အခုသေလာ၊ ခ်န္ကုမ္-ခ်ီးတ်ိမ္ လမ္းမႀကီးသည္ လမ္ေၾကာင္း(၆)ေၾကာင္းမွ (၈)ေၾကာင္းကုိ ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖစ္လာၿပီး ကူမင္းေတာင္းပုိင္း ဘူတာရံုသုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္၍ လမ္းေၾကာင္းသည္ က်ယ္ဝန္ၿပီး (၅)ကီလုိမီတာသာ ကြာေဝးပါသည္။

ကူမင္း-ရွီလင္ အေဝးေျပးလမ္း ေရွာင္ရွီေက်းရြာ ေငြေၾကးေကာက္ယူသည့္ ေကာင္တာမွ ထြက္ခြာၿပီး ကူမင္းေတာင္ပုိင္း ဘူတာရံုသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ (၂၃)ကီလုိမီတာခန႔္ ရွည္ၿပီး (၁၀)မိနစ္ေက်ာ္ လုိပါသည္။ အခုတေလာ၊ ကူမင္း-ရွီလင္ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္းေပၚတြင္ ခုတ္ေမာင္းသြားလာလွ်င္ ျဖတ္ေၾကး (၁၀)ယြမ္ေက်ာ္ လုိပါသည္။

ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္း၏ ျဖတ္ေၾကးသည္ (၁၇)ယြမ္ လုိပါသည္၊ ျဖတ္ေၾကးကုိ လက္ခံႏုိင္လွ်င္ ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္း တစ္ေလွ်ာက္သြားၿပီး ကူမင္းေတာင္ပုိင္း ဘူတာရံုသုိ႔ အျမန္ဆံုး ေရာက္ႏုိင္ပါသည္၊ ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ ကူမင္းမွ ထြက္ခြာၿပီး ခ်ိမ္က်န္သုိ႔ ေရာက္ရန္ အျမန္ဆံုးေသာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္းသည္ ေက်ာင္းထံုး၊ ခ်ဴက်င့္၊ ေဝစမ္း စေသာ ျပည္နယ္ခြဲ(ၿမိဳ႕)မွ ထြက္ခြာၿပီး ခ်ိမ္က်န္သုိ႔ ေရာက္ရန္ အနီးဆံုးေသာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္