ကူမင္း-ယိရွီးအေဝးေျပးလမ္းမွ မင္ခြၽမ္-မာက်င္းဖူလမ္းေၾကာင္း၏ ျဖတ္ေၾကးကုိ ၁၆ရက္ေန႔မွ စတင္ဖ်က္သိမ္း

2017-07-06 15:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇလုိင္လ ၁၆ရက္ေန႔ ၀နာရီ မွစ ကူမင္း-ယိရွီးအျမန္ေျပးလမ္းတြင္ မင္ခြၽမ္၊ ကြမ္ေဝ၊ ဝမ္က်ားယင္၊ ခ်မ္ကုမ္(ခ်ီးတ်ိမ္)၊ ဝူက်ားယင္၊ လ်မ္တာ၊ မာက်င္းဖူ ေငြေၾကးေကာက္ယူသည့္ေကာင္တာ (၇)ခုကုိ စတင္ဖ်က္သိမ္း မင္ခြၽမ္-မာက်င္းဖူလမ္းေၾကာင္း၏ ျဖတ္ေၾကးကုိလည္း ေကာက္ယူရပ္တန႔္မည္။

ကူမင္းေတာင္ပုိင္း အဓိကလမ္းမႀကီး ေငြေၾကးေကာက္ယူသည့္ေကာင္တာ၊ ေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႕ပတ္အေဝးေျပးလမ္း တုက်ားယင္ ေငြေၾကးေကာက္ယူသည့္ေကာင္တာ၊ ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္း တယင္ ေငြေၾကးေကာက္ယူသည့္ေကာင္တာ၏ ထြက္ဝ (ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္းမွ ကူမင္း-ယိရွီးအေဝးေျပးလမ္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲဝင္ေရာက္)၊ ခ်မ္ကုမ္ေျမာက္ပုိင္း ေငြေၾကးေကာက္ယူသည့္ေကာင္တာတုိ႔ကုိ ဇလုိင္လ ၁၆ရက္ေန႔ ၀နာရီမွ စတင္အသံုးျပဳမည္။ ကူမင္း-ယိရွီးအေဝးေျပးလမ္းမွ ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြာေသာ လမ္းခြဲကုိ ယာယီပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ၂နာရီတြင္ ျပန္လည္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္။ ဇလုိင္လ ၁၆ရက္ေန႔ ၂နာရီ မွစ ကူမင္းေတာင္ပုိင္း လမ္းခြဲ ေငြေၾကးေကာက္ယူသည့္ေကာင္တာ၊ တယင္ ေငြေၾကးေကာက္ယူသည့္ေကာင္တာ အဝင္ဝ (ကူမင္း-ယိရွီးအေဝးေျပးလမ္းမွ ဟုန္းထူဖုိ-မာက်င္းဖူ အေဝးေျပးလမ္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲဝင္ေရာက္) တုိ႔ကုိ အသံုးျပဳၿပီး ကူမင္း-ယိရွီးအေဝးေျပးလမ္းမွ တယူ အျပန္အလွန္သြားလာႏုိင္ေသာ မုိးပ်ံတံတားကုိ ဖြင့္လွစ္မည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္