(၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၾကာပန္းျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ တကြမ္းဥယ်ာဥ္၌ စတင္က်င္းပ

2017-06-21 10:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

11114262

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၾကာပန္းျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ အထိ တကြမ္းဥယ်ာဥ္ စတင္က်င္းပမည္။ ျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ ၾကာပန္း အမ်ဳိး(၅)ရာေက်ာ္၊ ပန္းအုိး အလံုး(၁)ေတာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ေရေနၾကာပန္း အမုိ(၂)ရာေက်ာ္တုိ႔ကုိ ခရီးသည္မ်ားသည္ ျမင္ေတြ႕ႏုိငမည္၊ ၎အနက္၊ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ဳိးအစားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ႏုိင္ငံတကာ ၾကာပန္းဓာတ္ပံုရုိက္လက္ရာျပပြဲ၊ ညမွတကြမ္းဥယ်ာဥ္ စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း ရွိမည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၾကာပန္းျပပြဲသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြင္း စံခ်ိန္စံၫႊန္း အျမင့္ဆံုးေသာ၊ ထိခုိက္မႈ အမ်ားဆံုးေသာ ၾကာပန္း ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ၿပီး ယခုအထိ (၃၀)အႀကိမ္ကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တကြမ္းဥယ်ာဥ္သည္ ၾကာပန္း ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း ရုိးရာအစဥ္အလာကုိ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ရွိၿပီး ၾကာပန္းျပပြဲကုိ (၁၂)ႏွစ္ၾကာ အဆက္မျပတ္ က်င္းပ ယူနန္ျပည္နယ ၾကာပန္းၾကည့္႐ႈေသာ ေနရာ(၆)ခုကုိ္ ပါဝင္ပါသည္။

222222716

အႀကိမ္ ၾကာပန္းျပပြဲသုိ႔ ျပည္နယ္(၂၈)ခု၊ လုပ္ငန္း(၇၁)ခုႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ရုရူားႏုိင္ငံ စေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသ(၁၂)ခုသည္ ပါဝင္လာ ေဒသခံ ယဥ္ေက်းမႈ ဝိေသသလကၡဏာရွိ ျပခန္း အခန္း(၄၀)ရွိမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ယြဲ႕ယန္တန္ေဆာင္း၊ ႀကိဳးၾကာဝါတန္ေဆာင္ စေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈရွိ နာမည္ေက်ာ္ေသာ တန္ေဆာင္းမ်ားသည္လည္း ပါဝင္၍ ဤအႀကိမ္ ၾကာပန္းျပပြဲမွ ထူးျခားခ်က္ (၁)ခ်က္လည္း ျဖစ္မည္။

ၾကာပန္းျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ တကြမ္းဥယ်ာဥ္၌ ဓာတ္ပံုရူိက္လက္ရာျပပြဲ၊ သိမ္ေမြ႕ နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ လက္ဆင့္ကမ္းဆက္ခံျခင္း ျပပြဲ၊ ခ်ီးေဘာင္ျပပြဲ စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။ ႏုိင္ငံတကာ ၾကာပန္းဓာတ္ပံုရုိက္လက္ရာျပပြဲသည္ လက္ရာ အခ်ပ္(၂)ရာေက်ာ္ကုိ စုစုေပါင္း စုေဆာင္းၿပီး ၎ထဲမွ အခ်ပ္(၁)ရာကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပသမည္ ျဖစ္၍ ျပသေသာ လက္ရာစလံုးသည္ အေမရိကန္၊ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ တရုတ္ေဟာင္ေကာင္ စေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသ (၁၀)ခုေက်ာ္မွ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ဓာတ္ပံုဆရာ၏ ဓာတ္ပံုလက္ရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ၾကာပန္းျပပြဲကုိ စတင္က်င္းပခ်ိန္ ခရီးသည္မ်ားသည္ မြမ္းမံျမႇင့္တင္ ၿပီးေျမာက္ျဖစ္ေသာ “ညမွ တကြမ္းဥယ်ာဥ္” ႐ႈခင္းကုိလည္း ျပန္လည္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္