ကူမင္းေဘးနားတြင္ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားက ရင့္မွည့္ၿပီ၊ ခ်ယ္ရီသီး ဆြတ္ခူးႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကုိ မိတ္ဆက္

2017-04-14 16:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

赤鹫樱桃已经“红了脸”。

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ရုိးရာသခ်ႋဳင္းကန္ေတာ့ပြဲ ကူးၿပီးေနာက္ ကူမင္း ေဘးနား တြင္ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားက ရင့္မွည့္ၿပီ ျဖစ္၍ ေရာင္စံုတိမ္တံတား သသင္းေထာက္ သည္ လူမ်ားအတြက္ ခ်ယ္ရီသီး ဆြတ္ခူးႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပမည္။

阳宗海200张樱桃券等您“吃”出来

ယန္ဇုန္ဟုိင္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကူမင္း ယန္ဇုန္ဟုိင္ ခ်ီသိမ္ မာလန္ ခ်ယ္ရီသီးပြဲကုိ ဧၿပီလ ၂၅ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ မာလန္ရပ္ကြက္ ခ်ယ္ရီပန္း ယဥ္ေက်းမႈကြင္းပင္၌ က်င္းပမည္။ ဤခ်ယ္ရီသီးပြဲ က်င္းပရာတြင္ “ခ်ယ္ရီသီးစားၿပိဳင္ပြဲ”ကုိလည္း က်င္းပမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ယႏွစ္ မာလန္သစ္သီးျခံသုိ႔ ဝင္ၿပီး ဆြတ္ခူးလွ်င္ တစ္ကီလုိဂရမ္ (၂၅)ယြမ္မွ အယြမ္(၅၀)အထိ ေကာက္ယူပါသည္။

ဖုမင္ခရုိင္

ဖုမင္ခရုိင္၏ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားကုိ ခ်ိက်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တုန္းခြၽင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ အဓိက ထြက္ပါ သည္။ ခ်ိက်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ခ်ယ္ရီသီးမ်ား မိုေပါင္း(၄၀၀၀)၊ တန္ခ်ိန္(၃၀၀)ခန႔္ ဤစေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ မွစ၍ ရင့္မွည့္မည္။ ခ်ိက်ဳပ္ခ်ယ္ရီသီးမ်ားကုိ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ေမလ ဒုတိယဆယ္ရက္ပတ္အထိ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္ ျဖစ္၍ သစ္သီးျခံဝင္ေငြသည္ လူတစ္ေယာက္ လွ်င္ (၁၀)ယြမ္ ေကာက္ယူ ေသာ္လည္း ယူေဆာင္သြားလွ်င္ တစ္ကီလုိဂရမ္ (၂၅)ယြမ္မွ အယြမ္(၅၀)အထိ ေကာလ္ယူ ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ဖုမင္တုန္းခြၽင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္မွ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားသည္ ယခုလည္း ရင့္မွည့္ၿပီ။ တုန္းခြၽင္း ၿမိဳ႕နယ္ တုလန္ေက်းရြာမွ အေကာင္းဆံုးေသာ ခ်ယ္ရီးသီး ဆြတ္ခူးခ်ိန္သည္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္၍ သစ္သီးျခံဝင္ၿပီး ဆြတ္ခူးလွ်င္ အခမဲ့ၿပီး ယူေဆာင္သြား လွ်င္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၄၀) ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အန္နင္ၿမိဳ႕

အန္နင္ၿမိဳ႕ ရွန႔္ေက်းၿမိဳ႕နယ္၌ မိုေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ က်ယ္ေသာ ခ်ယ္ရီပင္ စုိက္ခင္းမွ ခ်ယ္ရီသီး မ်ားကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္ၿပီ ေမလဒုတိယဆယ္ရက္ပတ္အထိ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္ ျဖစ္၍ သစ္သီးျခံဝင္ေငြ သည္ လူ တစ္ေယာက္လွ်င္ (၁၀)ယြမ္မွ ယြမ္(၂၀)အထိ ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္လွ်င္ ယြမ္(၅၀) ျဖစ္ပါသည္။

ရွန႔္ေက်းၿမိဳ႕နယ္မွ ခ်ယ္ရီပင္မ်ားကုိ တဟုန္ရွန္၊ ေရွာင္ဟုန္ရွန္ႏွင့္ ေဟာင္ရစ္ ေက်းရြားမ်ား တြင္ အဓိက စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ပါသည္။ ယႏွစ္ ခ်ယ္ရီသီး ဆြတ္ခူးခ်ိန္ကာလသည္ ေမလဒုတိယ ဆယ္ရက္ပတ္ အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔အနက္၊ ဤစေနေန႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ခ်ယ္ရီသီး တန္ခ်ိန္(၁၅) ရွိၿပီး ဆြတ္ခူး ႏုိင္ပါသည္ဟု ေရွာင္ဟုန္ရွန္ေက်းရြာ တာဝန္ရွိသူက ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ အန္နင္ ဝမ္ၾကားေရွာင္ယြမ့္၌ ခ်ယ္ရွသီး မုိေပါင္း(၃၀၀)သည္ တျဖည္းျဖည္း ရင့္မွည့္မည္ ျဖစ္၍ အခု တန္ခ်ိန္(၅၀၀)ခန႔္ ဆြတ္ခူးႏုိင္ၿပီး ေမလဒုတိယ ဆယ္ရက္ပတ္ အထိ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္ ျဖစ္ ပါသည္။

西山区石马哨的樱桃预计4月20日后达到盛果期1

ရွီးစမ္းရပ္ကြက

ခ်ယ္ရီပင္ စုိက္ခင္း က်ယ္ျပန႔္ေသာေၾကာင့္ ရွီးစမ္းရပ္ကြက္ ရွီမာေစာင့္ေက်းရြာမွ ခ်ယ္ရီသီးမ်ား သည္ ဧၿပီလ ၂၀ရက္ေန႔ မွစ၍ ရင့္မွည့္ၿပီး ေမလ ၁၀ရက္ေန႔ခန႔္အထိ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သစ္သီးျခံဝင္ၿပီး ဆြတ္ခူးလွ်င္ တစ္ကီလုိဂရမ္၏ ေရာင္းေစ်း သည္ ယြမ္(၂၀)မွ (၃၀)အထိ ျဖစ္ပါ သည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ရွီးစမ္းရပ္ကြက္ ေမာင္းေမာင္းေက်းရြာ၌ ခ်ယ္ရီသီးမ်ား မုိေပါင္း(၁၀၀)ခန႔္ ဧၿပီလ တတိယ ဆယ္ရက္ပုိင္းတြင္ ရင့္မွည့္၍ တစ္ကီလုိဂရမ္လွ်င္ ယြမ္(၄၀)မွ (၅၀)အထိ ျဖစ္ပါ သည္။

晋宁

က်င့္နင္ခရုိင္

က်င့္နင္ခရုိင္ ကြမ္းလင္ေက်းရြာ၌ ခ်ယ္ရီသီးမ်ား မုိေပါင္း(၄၅၀)ေက်ာ္သည္ ေရွ႕စဥ္ ေနာက္ဆက္ၿပီး ရင့္မွည့္ၿပီး သစ္သီးျခံဝင္ေငြသည္ လူတစ္ေယာက္လွ်င္ (၁၅)ယြမ္ ေကာက္ယူၿပီး ယူေဆာင္သြား လွ်င္ တစ္ကီလုိဂရမ္ ယြမ္(၄၀)ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္