ယူနန္ Fresh-cut flower ထုတ္လုပ္မႈပမာဏက ၂၃ႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ တည္ရွိခဲ့

2017-03-13 17:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ Fresh-cut flower ထုတ္လုပ္မႈပမာဏသည္ (၂၃)ႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ တည္ရွိခဲ့ၿပးီ ျဖစ္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ေစ်းကြက္၏ ၇၅% ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပန္းမန္စုိက္ခင္းဧရိယာ မုိ(၁၃.၂၅)သိန္း ရွိ၍ ယခင္ႏွစ္က ထက္ ၁၇.၆% တုိးျမႇင့္ လာၿပီး စုစုေပါင္း ထြန္ကုန္တန္ဖုိး ယြမ္(၄၆.၃၇)ဘီလ်ံ ရရွိ၍ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၆.၁% တုိးျမႇင့္လာေၾကာင္း၊ ပုိ႔ကုန္ပမာဏ ေဒၚလာ(၂၂၀)သန္း ရရွိ၍ အခ်ိန္တူကာလထက္ ၁၀% တုိးျမႇင့္လာေၾကာင္း၊ ပန္းစုိက္ ေတာင္သူ မ်ား၏ ဝင္ေငြ ယြမ္ (၁၁.၅)ဘီလ်ံ ရွိ္၍ အခ်ိန္တူကာလထက္ ၂၁% တုိးျမႇင့္ လာေၾကာင္း၊ ယူနန္ တစ္ျပည္နယ္လံုး၌ ပန္းမန္လုပ္ငန္း (၂၁၃၆)ခု ရွိ၍ အခ်ိန္တူကာလ ထက္ ၉.၄% တုိးျမႇင့္လာေၾကာင္း၊ ပန္းစုိက္ေတာင္သူ ထုတ္လုပ္ေရးသမဝါယမ (၄၈၉)ခု ရွိ၍ အခ်ိန္တူ ကာလထက္ ၂၅.၇% တုိးျမႇင့္လာေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယူနန္တစ္ျပည္နယ္လံုး၌ ပန္းမန္း အမ်ဳိးအစားသစ္ (၅၆၀)မ်ဳိးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္၍ ယႏွစ္က ထက္ ၁၇.၆% တုိးမ်ားလာသျဖင့္ အမ်ဳိးအစားသစ္ ေလ့လာရန္ ထုထည္ သည္ တစ္ျပည္လံုး၌ ထိပ္ဆံုး ေနရာတြင္ ရွိၿပီး တစ္ျပည္လံုးမွ အႀကီးဆံုးေသာ Cymbidium Hubridum ႏွင့္ Potted Flower ထုပ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈ စင္တာ ျဖစ္လာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈနည္းပညာႏွင့္ သီးျခားပုိင္ဆုိင္ခြင့္ (၁၀၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ အသီးသီး၊ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ႏွင့္ ေဒသမ်ားမွ စံျပမ်ဳိး (၇၀)ကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္၍ အေရးႀကီး က႑မွ နည္းပညာ စြမ္းအားသည္လည္း တစ္ျပည္လံုး၌ ေရွ႕တန္းက် ေနခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ပန္းမန္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ပန္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ပန္းမန္ခရီးသြားလာ ေရးစီမံကိန္း အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ယြမ္(၈၉၀)သန္း တုိးမ်ားလာၿပီး ဝင္ေငြယြမ္ (၂၄၃၀)သန္းရွိေၾကာင္း၊ ခရီးသည္ဦးေရ (၁၄.၆)သန္းကုိ လာေရာက္ လည္ပတ္ၿပီး လူ(၅၆၀၀၀)ကုိ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ ရယူေစခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာႏွင့္ တုပ္နန္ ပန္းမန္ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ မ်ား၌ ပန္းမန္ စုစုေပါင္း အပင္(၁၂၀၀)သန္းကုိ ေလလံတင္ ေရာင္းခ် ၿပီး အခ်ိန္တူကာလထက္ ၂၅% တုိးျမႇင့္ လာေၾကာင္း၊ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ပန္းမန္ တန္ေပါင္း(၁၀၀၀၀)ေက်ာ္ကုိ တုပ္နန္ ပန္းမန္ လက္ကား ေစ်းကြက္ မွတဆင့္ ျပည္တြင္း ၿမိဳ႕ (၇၀)၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ (၄၆)ခုသုိ႔ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်သြား၍ တစ္ျပည္လံုးႏွင့္ အာရွတုိက္တြင္ Fresh-cut flower ေစ်းႏႈန္းသည္ တုပ္နန္ Fresh-cut flower ၏ေစ်းႏႈန္း အရ သတ္မွတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္