ပထမအႀကိမ္ တရုတ္-ျမန္မာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္အား မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္ပခဲ့

2017-03-03 18:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) "ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားသစ္" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ သည့္ ပထမအႀကိမ္ တရုတ္-ျမန္မာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္ကုိ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ China National Tourism Association (CNTA) ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွးခ်ဳပ္ Mr.Du Jiang၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒုတိယ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွး Mr.Chen Shun၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr.Hong Liang၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္၊ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးမ်ဳိးေအာင္တုိ႔သည္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေန၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အလည္အပတ္ ခရီးသည္ဦးေရသည္လည္း လ်င္ျမန္စြာ တုိးမ်ားလာရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ ခရီးသည္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးေသာႏုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း Mr.Du Jiangက ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

"ဒီဖုိရမ္က တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္တဲ့ အေျခေနသစ္ ေအာက္မွာ လက္ေတြ႕အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈ မ်ားရွိေနပါတယ္။ ဒီဖုိရမ္က်င္းပျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ စုေပါင္းႏုိင္ဖုိ႔၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ တုိ႔ခ်ဲ႕ႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္"ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မ္ာႏုိင္ငံအၾကား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးက ပုိမုိမ်ားျပားလာ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ နယ္စပ္ခရီးသြားလာေရး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အၿမဲတမ္း ရွာေဖြေလ့လာေရး၊ နယ္ေက်ာ္ခရီးစဥ္မ်ား စီမံေရး၊ ခရီးသြားလာေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တက္ႂကြစြာ တြန္းအားေပးေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ ခရီးသည္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္ေစေရး အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ နက္႐ႈိင္းေစ၍ ဤဖုိရမ္ကုိ အစသစ္၊ စၾကၤန္သစ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ေမွ်င္လင့္ေၾကာင္း Mr.Chen Shun က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

"ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက ႏုိင္ငံေတာ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစႏုိင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ အထူးတျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပဳလုပ္မယ္။ ႏွစ္ဖက္ရဲ႕ ခရီးသြာလာေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပးမယ္။ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းေပၚ အေျခခံၿပီး ပုိမုိမ်ားျပားတဲ့ ကကုိ တုိးတက္ေစဖုိ႔ အက်ဳိးရရွိေစမယ္။" ဟု ဦးအုန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးမ်ဳိးေအာင္တုိ႔က ေျပားၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ဤဖုိရမ္သည္ "တရုတ္-အာဆီယံ ခရီးသြာလာေရး ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွစ္" ေဘာင္ေအာက္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်င္းပသည့္ ပထမတစ္ခု ခရီးသြားလာေရးဖုိရမ္ လည္းေကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ လင္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ား ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ က်င္ပသည့္ ပထမတစ္ခု အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ဖုိရမ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖုိရမ္က်င္းပသည့္ ႏွစ္ရက္အတြင္း တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ "နယ္ေက်ာ္ ခရီးသြားလာေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ"၊ "လင္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ၿမိဳ႕မ်ား မဟာမိတ္" ပါဝင္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ညိႇႏုိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ေဆြးေႏြခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ "ေနျပည္ေတာ္ ခရီးသြားလာေရး အဆုိျပဳမွတ္တမ္း"ကုိလည္း ဤဖုိရမ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္