ကူမင္းခ်န္ေရႊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ခရီးသည္ဦးေရသည္ (၄၀)သန္း ေက်ာ္လြန္

2016-12-14 18:50 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

2

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္းခ်န္ေရႊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ခရီးသည္ဦးေရသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔အထိ သန္းေပါင္း(၄၀)သန္း ေက်ာ္လြန္၍ ေပက်င္း၊       ရွန္ဟုိင္းဖူတံုး၊    ကြန္က်ဴပုိင္ေယြ၊ ခ်မ္ဒူ႐ံႈးလ်ဴေလဆိပ္တြင္ ခရီးသည္ဦးေရ သန္း(၄၀)သန္း ေက်ာ္လြန္သည့္ ေလဆိပ္ထဲတြင္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ခ်န္ေရႊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ခရီးသည္ဦးေရသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သန္း      ေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္လြန္ ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ သန္းေပါင္း(၄၀) ေက်ာ္လြန္ကာ (၂)ႏွစ္သာတြင္ (၃၈)   သန္းကုိ မူလလ်ာထား၍ (၅)ႏွစၾ္ကာ ႀကိဳတင္ ၿပီးေျမာက္ေစေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယခုအထိ၊ ကူမင္းခ်န္ေရႊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သည္ ေလေၾကာင္းလုိင္း (၂၉၇)ေၾကာင္း ဖြင့္လွစ္ကာ   ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလုိင္း အေၾကာင္း(၂၃၀)၊ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလုိင္း အေၾကာင္း(၆၀)၊ ေဒသခ်င္း    ေလေၾကာင္းလုိင္း (၇)ေၾကာင္း ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပသည္ (၁၅၈)  ၿမိဳ႕သုိ႔ ေလေၾကာင္း ပ်ံဳသန္းကာ      ျပည္တြင္းၿမိဳ႕ျပ (၁၁၃)ၿမိဳ႕၊ ႏုိင္ငံတကာၿမိဳ႕ျပ (၄၀)ၿမိဳ႕၊ ေဒသတြင္းၿမိဳ႕ျပ (၅)ၿမိဳ႕ ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလာႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာၿမိဳ႕ျပ ထဲတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္းၿမိဳ႕ျပ (၂၁)ၿမိဳ႕၊ ေတာင္အာရွတြင္းၿမိဳ႕ျပ (၇)    ၿမိဳ႕၊ အေရွ႕အာရွတြင္းၿမိဳ႕ျပ (၆)ၿမိဳ႕၊ ဥေရာပတုိက္တြင္းၿမိဳ႕ျပ (၂)ၿမိဳ႕၊ ေျမာက္အေမရိကတုိက္တြင္းၿမိဳ႕ျပ (၁)ၿမိဳ႕၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္းၿမိဳ႕ျပ (၅)ၿမိဳ႕ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွ  တြင္း မိဳ႕ပႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ အမ်ားဆံုးေသာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္းခ်န္ေရႊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သည္ ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ တက္ႂကြစြာ ဖြင့္လွစ္ ကာ ကူမင္း-ခ်င္းေတာင္-က်ဳပ္က်င္းစမ္း၊ ကူမင္း-ခုိင္းေလာ္/အားစီဝန႔္ ျဖစ္ေသာ တုိက္ခ်င္း ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူမင္း-ဟြားလ်န္၊ ကူမင္း-စားဘား၊ ဝူးလူမႈခ်ီ- ကူမင္း- ဗန္ေကာက္၊ ကူမင္း- ဖုေကာ္ကြၽန္း၊ ကူမင္း-နန္နင္-ယာက်ားတာ၊ ကူမင္း-နန္နင္-ဗါလီကြၽန္း ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသခ်င္း ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္