ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပသည္ ေျပာင္းလဲေနၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ အေဆာက္အအံုေဟာင္း၊ လမ္းေဟာင္းတုိ႔ကုိ ဖ်က္၍ ယခင္က ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေသာ ကူမင္းလူမ်ား၏ သတိရေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ ျပန္ေတြးျခင္း အားျဖင့္၊ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာရွည္ေသာ သိမ္းဆည္းျခင္း အားျဖင့္ ကူမင္းပန္းခ်ီဆရာသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တံခါးဖြင့္ျခင္း မျပဳလုပ္မီ ကူမင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းကုိ ပန္းခ်ီဆြဲတံျဖင့္ ေရးမွတ္၍ အခုအထိ ပန္းခ်ီကား အခ်ပ္ (၂)ရာေက်ာ္ ရွိပါၿပီ။