“ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ထူးဆန္းေသာ အျခင္းအရာ (၁၈)ခုရွိ၍ မီးရထားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထက္ ေႏွးသည္။” ဆုိသည္မွာ ယူနန္-ဗီကက္နမ္ မီးရထားလမ္းေပၚမွ meter-gauge မီးရထားေလး ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္နားၿပီ အႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္ ၾကာရွည္ေသာ meter-gauge မီးရထားေလးသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ထပ္မံ ခုတ္ေမာင္းၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ေျမာက္ပုိင္းဘူတာရံုမွ စတင္ခုတ္ေမာင္း၍ တစ္ေန႔ (၂)ေခါက္ သြားပါသည္။ meter-gauge မီးရထားေလးကုိ တက္ၿပီးမွ လက္မွတ္ဝယ္ၿပီး အသြားခရီးလက္မွတ္သည္ (၁.၅)ယြမ္သာ လုိ၍ ခရီးသည္မ်ားသည္လည္း ကုိယ့္လက္မွတ္ကုိ ကုိယ္ေရးႏုိင္ၿပီး အတိမ္းအမွတ္ျပဳ ႏုိင္ပါသည္။