၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ လယ္ထြက္ပစၥည္းျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2016-10-21 22:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာ လယ္ထြက္ ပစၥည္းျပပြဲႏွင့္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ စုိက္ပ်ဳိးေရးျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း တိန္းကန္ ႏုိင္ငံတကာျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိျပပြဲတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ၁၁ နာရီခြဲမတုိင္မီ ဖေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဝယ္ယူသူအတြက္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သူမ်ားဝင္ခြင့္မႈ မရွိေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ၁၁ နာရီခြဲမွ ၈ ရက္ေန႔(ေန႔စဥ္ ၉ နာရီမွ ၁၇ နာရီအထိ) ၿမိဳ႕သူမ်ားသည္ လည္ပတ္ႏုိင္ပါသည္။

ထုိျပပြဲသည္ ထုထည္ အႀကီးဆံုးေသာ ႏုိင္ငံတကာ ျပပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အလယ္ႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပ ႏုိင္ငံ (၁၆)ႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ (၁၄)ႏုိင္ငံမွ စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ တာဝန္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အႀကီးစားေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး သုေတသနဌာနမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထုိျပပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပပြဲ၏ မံုးလံုေလလံုျပသေရး အက်ယ္အဝန္းသည္ (၅၅၀၀၀) စတုရန္းမီတာရွိရာ ျပင္ပ ျပသေရး အက်ယ္အဝန္းသည္ (၁၀၀၀၀) စတုရန္းမီတာ ရွိပါသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ျပခန္း (၃၃)ခန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာျပခန္း၊ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်၊ ေက်းရြာေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ဖန္တီးျခင္း၊ ငါးလုပ္ငန္၊ အပန္းေျဖစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းစသည့္ လုပ္ငန္းျပခန္း(၁၁)ခန္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ခန္း မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာင္ပါသည္။ ထုိျပပြဲက်င္းပစဥ္ ကုန္သည္ တစ္သိန္းအထက္ ရွိ၍ ပါဝင္သူ သံုးသိန္းအထက္ရွိသည္ဟု ခန္းမွန္းပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး နာမည္ေက်ာ္သစ္သီးဝလံ မိတ္ဆက္ပြဲ၊ လယ္ယာသံုးပုိးသတ္ေဆး ေရာင္းခ်မႈအေျခအေနႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳဖလွယ္ပြဲ၊ တရုတ္-အလယႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံ စုိက္ပ်ဳိးေရး စီးပြားကုန္သြယ္မႈ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ စုိက္ပ်ဳိးေရး စီးပြားကုန္သြယ္မႈ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္ လႈပ္ရွားမႈ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး သဆင္းျဖစ္ေရး ထိပ္သီးဖုိရမ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ထူးဆန္းေခတ္မီေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္၊ ဧည့္သည္ေတာ္ျပည္နယ္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲသစည့္ လႈပ္ရွာမႈ (၁၇)ခုကုိလည္း က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တႏုိင္ငံလံုး၏ အလွည့္ျပပြဲအေနႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာ လယ္ထြက္ပစၥည္းျပပြဲကုိ (၁၃)ႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္(၆)ခု၊ ၿမိဳ႕(၆) ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္း (၃၁၀၀၀)ခုသည္ ပါဝင္ခဲ့ၾကရာ ကုန္သည္ (၁.၉) သိန္းသည္ ဝယ္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ လူ (၃) သန္းခန႔္ ပါဝင္ခဲ့ၾက၍ ဖရုိးမုိးရွင္လႈပ္ရွားမႈ (၃၇၀)ေက်ာ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏာ ယြမ္ (၄၉၉.၃၅၃) ဘီလီယံ ျဖစ္ပါသည္။

ျပပြဲျပခန္းသုိ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ေရာက္ရွိရနအတြက္ ယာယီ ယာဥ္ထုိးရပ္ေနရာကုိ ဝူးၾကားပါေလဆိပ္ေဟာင္းတြင္ တည္ေဆာက္၍ ဝူးၾကားပါေလဆိပ္ေဟာင္းမွ ႏုိင္ငံတကာ တိန္းကန္ႏုိင္ငံတကာျပသေရးစင္တာသုိ႔ ဘတ္စ္ကားကုိ စီစဥ္ထားပါသည္။

ကူမင္း တိန္းကန္ ႏုိင္ငံတကာျပသေရးစင္တာ အမွတ္(၁)ျပခန္းမွာ ႏုိင္ငံတကာျပခန္း၊ အမွတ္(၂)ျပခန္းမွာ ေျမျပင္အမွတ္အသား လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အပန္းေျဖစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပသျခင္း၊ အမွတ္(၃)၊ (၄)၊ (၅)ျပခန္းမွာ ျပည္နယ္အဆင့္ျပခန္းႏွင့္ ဖေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျပခန္း၊ အမွတ္(၆)ျပခန္းမွာ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပခန္း၊ အမွတ္(၇)ျပခန္းမွာ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ခင္း၊ ေက်းရြာေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈဖန္တီးသည့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ စုေပါင္းျပသျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တုတ္နန္ျပပြဲခြဲကုိ တည္ေဆာက္၍ “ေလလံတင္အေရာင္းအဝယ္”၊ “အီလက္ထေရာနစ္အေရာင္းအဝယ္”၊ “Cpmpetitor Deal” ပါဝင္သည့္ ပန္မန္အေရာင္းအဝယ္စံနစ္(၃)မ်ဳိးႏွင့္ဥယ်ာဥ္ျခံဳစုိက္ပ်ဳိးျပဳစုေရးမ်ားကုိ အဓိကျပသပါသည္။

ကူမင္ၿမိဳ႕၏ ေဒသထူျခားမႈမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ျပရန္အတြက္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ျပ (၇)ၿမိဳ႕၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရးဇုန္၊ Pan - Pearl River စီးပြားေရးဇုန္ရွိ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ျပ (၂၈)ၿမိဳ႕ကုိ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဇုန္၊ ၿယန္ဇုန္းကန္ႏွင့္ဖူျမင္ခရုိင္စသည္တုိ႔သုိ႔ လည္ပတ္ ၾကည္႐ႈရန္ ခရီးစဥ္ (၆)လုိင္းကုိ စီစဥ္ထားပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေကာင္းမြန္ေသာၿမိဳ႕ျပ၏ရုပ္သြင္ကုိ ျပသရန္အတြက္ ယခုအခါ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ လမ္းမႀကီး၊ ျပပြဲက်င္းပသည့္ေနရာ ပတ္လည္နားလမ္းမ်ားႏွင့္ဧည့္ခံေနရာမ်ားကုိ ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အထူးဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဖေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဝယ္ယူသူမ်ား အတြက္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ အေသးစိတ္ေသာဧည့္ခံစီမံကိန္းကုိ ေရးဆဲခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ လံုျခံဳေရကာကြယ္မႈ၊ အစားအစာက်န္းမာေရး၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစုေဆာင္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား၊ ေဆးဝါးကယ္ဆယ္မႈ၊ လံုျခံဳေရးႀကီးၾကပ္မႈစသည္တုိ႔ကုိ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္