နဝမ အႀကိမ္ေျမာက္ “Chinese Bridge” တရုတ္ဘာသာစကား ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ဆရာအတတ္သင္တကၠသုိလ္တြင္ က်င္းပ

2016-10-18 15:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

eca86bd9e2f119710b9f1f 

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) နဝမ အႀကိမ္ေျမာက္ “Chinese Bridge” ကမာၻေပၚ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား တရုတ္ ဘာသာစကား ၿပိဳင္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ဆရာ အတတ္သင္တကသုိလ္ရွိ ခ်မ္ကြမ္ေက်ာင္းခြဲ၌ က်င္းပခဲ့ပါ သည္။ ဥေရာပတုိက္၊ အေမရိကတုိက္ ပါဝင္သည့္ တုိက္ႀကီး(၅)ခုမွ လာသည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၾက၍ သြက္လက္ေသာတရုတ္ ဘာသာစကားျဖင့္ မိမိ၏ စြမ္းရည္မ်ားကုိ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္စီ ျပသၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ မ်ားသည္ တရုတ္ဘာသာစကားႏွင့္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးမႈကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ထုိၿပီးေနာက္၊ ေခါင္းေဆာင္းႏွင့္ၿပိဳင္ပြဲဝင္တုိ႔သည္ သစ္ပင္စုိက္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈကုိ ဆင္ႏႊဲ ႏုိင္ငံေတာ္(၈၉)ႏုိင္ငံမွ လာသည့္လူငယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာခ်စ္ၾကည္ေရးသစ္ေတာ ထဲတြင္ “Chinese Tulip Tree” (ယူနန္ ျပည္နယ္ေနရင္းအရပ္မွ သင္ပင္ တစ္မ်ဳိး) ကုိ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကပါသည္။

eca86bd9e2f119710b9f21

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လာသည့္ရန္ေဇဟန္သည္ ကြန္ျဖဴရွပ္တရုတ္ဘာသာစကားသင္ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဆရာဆရာမ၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ မိသားစု၏ အားေပးမႈေၾကာင့္ “Chinese Bridge” ကုိ ပထမအႀကိမ္ ပါဝင္ပါသည္။ ရန္ေဇဟန္သည္ အသက္(၃)ႏွစ္ ရွိသည့္အခ်ိန္ မိဘႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ခရီးသြားလာၿပီးေနာက္ ေဖေဖ၏ ၫြန္းၾကားသျဖင့္ တရုတ္ဘာသာစကားကုိ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ “Chinese Bridge”၏ အေစာပုိင္းၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပစဥ္္ ရန္ေဇဟန္သည္ မိတ္ေဆြမ်ားေပါင္းေပက်င္းၿမိဳ႕သုိ႔ လည္ပတ္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။ ရန္ေဇဟန္သည္ မဟာတံတုိင္းရွည္ႀကီးကုိ ႀကိဳက္ျခင္းေၾကာင့္ “မဟာတံတုိင္းရွည္ႀကီးကုိ မေရာက္ရင္ ေယာက်ား မဟုတ္” ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ ဘာသာစကား (၁၃)ႏွစ္ၾကာ သင္းၾကားရာတြင္ ၎သည္ အခက္အခဲမ်ားျပား တုိက္ဖ်က္ပစ္ၿပီး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လာသည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းအားျဖင့္ တုိးတက္လာႏုိင္သည္ဟု ရန္ေဇဟန္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါ သည္။

ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လာသည့္ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ အထိ ယူနန္ဆရာအတတ္သင္တကသုိလ္၌ တရုတ္ဘာသာ စကားႏွင့္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈပညာႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေရးေျဖစာေမးပြဲ၊ ႏႈတ္ေျပာစကားၿပိဳင္ပြဲ၊ တရုတ္အတတ္ပညာစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ၊ တုိက္ခ်င္းရာထုိးျမႇင့္တင္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အၿပီးသတ္ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ၿပိဳင္ပြဲ (၅)ခုသုိ႔ ပါဝင္ၾကတရုတ္ဘာသာစကား အရည္အခ်င္း၊ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ပညာ၊ ႏႈတ္ေျပာစကား အရည္အခ်င္းႏွင့္ အတတ္ပညာစြမ္းရည္ သင္ၾကားမႈ အရည္အခ်င္း မ်ားကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္ဘက္စံုေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ကုိယ္ဆုႏွင့္ အသင္းဆုကုိ ေပၚထြက္လာၿပီး အႏုိင္ရသူ သည္ ကြန္ျဖဴရွပ္ တရုတ္ဘာသာစကားသင္ေက်ာင္းခ်ဳပ္(ဟန္ပန္)က ေပးသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ စသင္ရန္ စေကာလားရွစ္ စသည့္ ဆုမ်ားကုိ ခ်ီးျမႇင့္ခံႏုိင္ပါမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္လည္း “တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းလည္ပတ္ျခင္း၊ စာသင္ ခံစားျခင္း၊ တရုတ္မိသားစုႏွင့္ေနထုိင္မႈခံစားျခင္း၊ လူေနရပ္ကြက္လည္ပတ္ ျခင္း” ျဖစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္ၾကကူမင္းၿမိဳ႕၊ ဟြန္ဟယ္ျပည္နယ္ခြဲ စသည့္ ေနရာသုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈသြားၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾကာရွည္ေသာ ရာဇဝင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝ ေသာအမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကုိ သိရွိနားလည္းေစပါ သည္။

ဤၿပိဳင္ပြဲကုိ ကြန္ျဖဴရွပ္တရုတ္ဘာသာစကားသင္ေက်ာင္းခ်ဳပ္(ဟန္ပန္)၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစုိးရတုိ႔မွ ပူးတြဲဦးစီးက်င္းပယူနန္ျပည္နယ္ပညာေရးဌာန၊ ယူနန္ေရဒီယုိႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန၊ ယူနန္ဆရာအတတ္ သင္တကသုိလ္၊ ယူနန္တကသုိလ္၊ ဟြန္ဟယ္ အကယ္ဒမီတုိ႔မွ တာဝန္္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္ဟု သိရွိရပါ သည္။

တုိက္ႀကီး (၅)ခုမွ ႏုိင္ငံေတာ္(၈၉)ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခား လူေရြးၿပိဳင္ပြဲေဒသ (၁၀၉)ခု၊ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္ သည့္အဖြဲ႕ (၉၁)ဖြဲ႕မွ အလယ္တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား (၄၄၉)ဦးႏွင့္ဦးေဆာင္သည့္ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ တရုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိ၍ ဤအႀကိမ္ “Chinese Bridge”သုိ႔ ပါဝင္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အနက္၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁၈၁)ဦး ရွိ“Chinese Bridge” ၿပိဳင္ပြဲအႀကိမ္ႀကိမ္ ထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးေသာၿပိဳင္ပြဲ တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္