ကူမင္းၿမိဳ႕ သကြမ္းေစ်းကြက္၏အနား လမ္းေျမာင္းတြင္ ရာဇဝင္သမုိင္း ၾကာရွည္ ေလးျမင့္ ေသာ က်န္ရွီး “စုတ္တံဆုိင္” တစ္ဆုိင္ရွိပါ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕အတြင္း စုတ္တံလုပ္ေသာ ဆုိင္ တစ္ဆုိင္တည္းျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္သမၼတႏုိင္ငံ (၁၉၀၂ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ အထိ) အစပဏာမကာလ မွစ၍ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ပါသည္။ ထုိဆုိင္သည္ ထြန္းေျပာင္ခဲ့၍ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေရာင္းခ်သည့္ စုတ္တံမ်ားႏွင့္ မင္ရည္မ်ားကုိ ထုိဆုိင္သည္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။