ေၾကးနက္အၾကားေငြစီထားျခင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ထူးဆန္းေသာ လူထု ရုိးရာ လက္မႈ အတတ္ပညာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ စီဖ်င္ခရုိင္မွ ထြက္လာပါသည္။ ေၾကးနက္ အၾကားေငြစီထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းသည္ ေၾကးနက္ျဖင့္ အၾကမ္းအျဖစ္ လုပ္၍ အၾကမ္း ေပၚတြင္ ပန္းေျပာက္ဒီဇုိင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ထြင္းထုထားပါ၍ အၾကားတြင္ ေငြရည္ႏွင့္ စီးထား သည္၊ အနက္ေရာင္ ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ေသာစြမ္းမံအက်ဳိးအာနိသင္ကုိ ေပၚလြင္လာပါ သည္။ အေရာင္ႏွင့္ အမူအရာသည္ အလြန္ လွပပါသည္။