လက္ကုိင္လႊစက္မ်ားကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္သာ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳ

2016-06-27 14:51 ၇ရက္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ

ေစ်းကြက္တြင္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ လက္ကုိင္ လႊစက္မ်ားကို ယခုလ ေနာက္ဆုံးပတ္ မွစ၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေထာက္ခံခ်က္ ပါရွိမွသာ တင္သြင္း ေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳမည္ ဟု ဇြန္လ ၂၄ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

လက္ကုိင္ လႊစက္မ်ား အလြယ္တကူ ၀ယ္ႏုိင္ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားကို အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳရာ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ား ကာကြယ္ႏုိင္ေရး အတြက္ လြယ္လင့္တကူ ယ္ယူ ရရွိေနေသာ လက္ကုိင္ လႊစက္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ကန္႔သတ္ ရျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ ကန္႔သတ္ခ်က္ အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ ထားရွိသင့္သည့္ လက္ကုိင္ လႊစက္ အေရအတြက္ကို လည္း သတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ သြားမည္ ဟု သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ ရွိသည့္ လက္ကုိင္ လႊစက္ အေရအတြက္ သတ္မွတ္ေရး အတြက္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ အေရာင္းဆုိင္ မ်ားက တင္သြင္း ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴး ေနသည့္ လက္ကုိင္ လႊစက္ စာရင္းမ်ားကို လစဥ္ စစ္ေဆး သြားမည္ ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

သြင္းကုန္ လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပး ရာတြင္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ ျဖင့္သာထုတ္ေပးရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုိ ၫႊန္ၾကား ထားၿပီး အဆုိပါ လႊစက္မ်ား ေရာင္းခ် ေနသည့္ ဆုိင္မ်ားကိုလည္း သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ ပါရွိမွသာ ေရာင္းခ်ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကား ထားသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ သြင္းကုန္ လုိင္စင္တြင္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္း မွ တင္သြင္းသည့္ ပုံမွန္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးသည့္ သြင္းကုန္ လုိင္စင္မ်ား အားလုံး ပါ၀င္သည္။

သက္ဆုိင္ရာ ခ႐ုိင္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ ပါရွိမွသာ ေရာင္းခ် ေပးရန္ ကုမၸဏီႏွင့္ အေရာင္းဆုိင္ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႕ မွတစ္ဆင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ႕မ်ားအား ၫႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ မပါရွိသည့္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသူ မ်ားကို တရားမ၀င္ လက္ကုိင္ လႊစက္ ကုိင္ေဆာင္သူ မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။ By အိျဖဴမြန္

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္