ေတာင္အာရွျပပြဲက်င္းပစဥ္ လံုျခံဳမႈ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီၿ၍ ကူမင္းရဲသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေတာင္အာရွျပပြဲကုိ လံုျခံဳ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပရန္အတြက္ ရဲမ်ားသည္ မိမိ တာဝန္ကုိ ေသခ်ာ စြဲၿမဲစြာထမ္းေဆာင္္ခဲ့ၾကပါသည္။