ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၂၀၀)ၾကာ သမုိင္း ရွိပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ရာဇဝင္ ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ မ်ာက္ႏွာျပဳ သည့္ တံခါဖြင့္သည့္ အေပါက္ဝ ျဖစ္ပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ အၿမဲ ႏွစ္သက္ပါသည္။ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ - ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ ျပပြဲကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္အာရွျပပြဲတြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါ သည္။