စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ေတာင္အာရွျပပြဲႏွင့္ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ကုန္စည္ ျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕ Dian Lake ကမ္းေျခ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ သည္။ ယခု ႏွစ္တြင္ ျပခမ္း အေရအတြက္ႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေတာင္အာရွျပပြဲ ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ႏုိင္ငံတကာ စၫႊန္း ျပသရန္ ေနရာ (၈၀၀၀) ေက်ာ္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ (၈၀) ေက်ာ္မွ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ (၄၀၀၀) ခန႔္ ပါဝင္ ျပသရန္ ခန႔္မွန္း၍ ေမာ္လဒုိက္ႏုိင္ငံသည္ Topic State အျဖစ္ တာဝန္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ကြၽန္ေတာ္က ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ရွိပါသည္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေတာင္အာရွျပပြဲတြင္ ေတြ႕ဆံုပါ။