ဘလူးဗယ္ရီသီးကုိ ဆြတ္ခူးျခင္း၊ ဘလူးဗယ္ရီသီး ဟင္းခ်က္ျခင္း၊ ဘလူးဗယ္ရီသီးမ်ားႏွင့္ လက္မႈ ဆပ္ျပာေမႊးကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း…ပန္မန္မ်ဳိးစံု ပြင့္ဖူးသည့္အခ်ိန္၊ ဘလူးဗယ္ရီသီးမ်ား ရင့္မွည့္သည့္အခ်ိန္ - ေမလ က်ေရာက္ လာၿပီး ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရး မ်က္ႏွာျပင္ထက္ (၁၈၀၀) မီတာ ရွိသည့္ Stone Forest ႏုိင္ကူတြင္ သဘာဝ အေျခအေန ထူးကဲ ေကာင္းမြန္လွ သျဖင့္ ဘလူးဗယ္ရီပင္ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ သဘာဝ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ေနေရာင္ျခည္ မ်ားသည္ ဘလူးဗယ္ရီပင္ မ်ား စည္ေဝစြာ ႀကီးျပင္းေစၿပီး Stone Forest ဝီရိယရွိသည့္ ဆားနီးလူမ်ဳိးမ်ားကုိလည္း ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္သည္။