လံုက်န္းထယ္ အပုိတံတားႀကီး လမ္းေပါက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ေရာက္ရွိ

2016-04-25 16:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ ေဒသရွိ ေတာ္တန္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေက်ာ္သည့္ တံတားႀကီး- ယူနန္ လံုက်န္း အပုိတံတားႀကီးကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ (၅) ႏွစ္ၾကာတည္ေဆာက္ ၍ ယခုတေလာယူနန္ ျပည္နယ္ လံုက်န္းထယ္ တံတားႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစည္းၿပီး ဝန္ခံႏုိင္ရန္ စမ္းသပ္မႈကုိ အဆင္ေျပေအာင္ ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည္။

1.webp

2.webp

3.webp

ယူနန္ျပည္နယ္ လံုက်န္း အပုိတံတားႀကီးသည္ ေလဟုန္စီး၍ တိမ္ျမဴၾကားမွ ပ်ံသန္းသည့္ နဂါး ျဖစ္သလုိ ေတာ္တမ္းပါးကုိ ပ်ံသန္း ေက်ာ္လႊားၿပီး ျမဴခုိးျမဴႏွင္း အတြင္း ပ်ံသန္းေန သည္။

4.webp

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံရွိ ေရႊတံခါးတံတား ျဖစ္သလုိ ၎အား သံႀကိဳးတံတားကုိ ဒီးဇုိင္းေပး၍ ယူနန္ျပည္နယ္ တြင္ အလွပဆံုးေသာ ကုန္းေၾကာင္း တံတားျဖစ္သည္။

5.webp

6.webp

ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အလွပဆံုးေသာ ကုန္ေၾကာင္း တံတားကုိ လြယ္ကူစြာ ႐ႈစား ႏုိင္ရန္အတြက္ ယာဥ္ရပ္ရန္ ေနရာမ်ားကုိ ထယ္ခ်ံဳးဘက္တြင္ တည္ေဆာက္၍ တံတားႀကီးႏွင့္ လံုက်န္းျမစ္၏ ႐ႈခင္႐ႈေမာ္မ်ားကုိ လံုျခံဳစြာ ႐ႈစားႏုိင္သည္။

7.webp

Himalayan Mountain range ေပၚတြင္ (၅) ႏွစ္ၾကာ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ လံုက်န္း အပုိ တံတားႀကီးသည္ အံ့ဖြယ္ေကာင္းသည္။

8.webp

လံုက်န္း အပိုတံတားႀကီးသည္ လံုခြၽန္းျမစ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ေပါင္ထယ္ အျမန္ေျပးလမ္းတြင္ အေရးပါေသာထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ဳိေျမာင္ ျဖတ္သန္း သည့္ တံတားခင္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ဆံုးျဖစ္ရာပင္လယ္ေရမ်ာက္ႏွာျပင္ထက္ သည္ အာရွတြင္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းသည္။

9.webp

အေမရိကႏ္ုႏုိင္ငံမွ ပါရဂူမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ စမ္းတမ္းေလ့လာၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ တံတား တည္ေဆာက္ေရး ပညာႏွင့္ လက္မႈပညာကုိ ခ်ီးမြမ္ေကာင္းက်ဴးခဲ့ၾကသည္။

10.webp

လံုက်န္းတံတားႀကီးကုိ ဝန္ခံႏုိင္ရန္ စမ္းသပ္မႈကုိ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အဆင္ေျပေအာင္ ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည္။

11.webp

လံုက်န္းတံတားႀကီးသည္ (၂၈၀) မီတာ ျမင့္သည္။

12.webp

13.webp

လံုက်န္းတံတားႀကီးကုိ ထယ္ခ်ံဳး မီးေတာင္ႏွင့္ ငလ်င္ဇုန္တြင္ အဆင့္ျမင့္ သပၸံ ပညာ မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္၍ ဖန္တီးသည့္ နညးပညာ အမ်ဳိး (၂၀) ေက်ာ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အျမန္ေျပးလမ္း တံတား တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအားေပးသည္။

လံုက်န္း အပုိတံတားႀကီး၏ တစ္ဘက္မွာ ေကာင္းလီကုန္ေတာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိကာ တစ္ဘက္မွာ ထယ္ခ်ံဳးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ေရာက္ရွိသည္။

လံုက်န္းတံတားႀကီးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တရုတ္လူ၏ စိတ္ထဲ ဇာတိ-ထယ္ခ်ံဳးသုိ႔ ေရာက္ရွိ

14.webp

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေျမပံုျဖင့္ ထယ္ခ်ံဳးသည္ ေဝးကြာသည့္ ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ တည္ရွိသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းေဒသမွ ထယ္ခ်ံဳး သုိ႔ ေတာင္အထပ္ထပ္ ေျမအသြယ္သြယ္ကုိ ေက်ာ္လႊား၍ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေတာင္တန္း (၃) လံုး-ယူလင္ေတာ္၊ ႏုေတာင္ႏွင့္ ေကာင္းလီကုန္ေတာင္တုိ႔ကုိ ေက်ာ္လႊား ကာ ျမစ္ (၃) ေခ်ာင္း-ဂ်င္းစာျမစ္၊ လန္စန္းျမစ္ႏွင့္ႏုျမစ္တုိ႔ကုိ ျဖတ္ကူးၿပီးမွ ေရာက္ရွိႏုိင္ သည္။

15.webp

ထယ္ခ်ံဳးတြင္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ေပၚဦးသစ္ေတာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လယ္ယာ၊ မီးေတာ္မ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ လမ္းေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသ၊ ကြန္ျဖဴးရွင္းဘာသာ စိတ္ဓာတ္ ဆက္ခံသည့္ေနရာ ျဖစ္သည္။ စိတ္ ႂကြပ္ဆတ္၊ ဆူေလာင္ပူေလာင္ျဖစ္သည့္ လူေလာကတြင္ ထယ္ခ်ံဳးသည္ စိတ္ေပါ႔ေလ်ာ့ေစ သည့္ေနရာ ျဖစ္သည္။

17.webp

ထယ္ခ်ံဳးသည္ ဆယ့္ႏွစ္ ရာသီလံုး ေနဦးရာသီလုိ ေႏြးေထြးလွသည့္ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီတြင္ ျပင္ျပေသာ အပူခ်ိန္ မရွိ၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေအျမလွျခင္း မရွိ၊ ေႏြရာသီတြင္ မုိးရြာသျဖင့္ အလည္အပတ္ ခရီးသြာရန္ မသင့္ ေသာ္လည္း ရာသီ အျခားတြင္ ၾကည္ႏူး ဖြယ္ေကာင္းသည္။ ဤရာသီတြင္ ေနထုိင္ရန္ သင့္၍ ေခြၽး မ်ားမ်ား ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရခဲေရ ေသာက္ျခင္း မလုိ၊ ဂြမ္းကပ္အက်ႌ ဝတ္ေသာ္လည္း ေအးခ်မ္းေရး မလုိပါ။

18.webp

19.webp

မီးေတာင္ (၉၉) လံုး၊ ေရပူစမ္း (၈၈)ခု ကုိ ထယ္ခ်ံဳးတြင္ ရွိ၍ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ မီေတာ္မ်ား၊ ေရပူစမ္းမ်ား၊ မီးေတာ္ အံ့ဖြယ္ ႐ႈခင္း-စိန္က်ဴကူ၊ မီေတာ္ အင္အုိင္ စုိစြတ္ေျမ- ေပဟုိင္စုိစြတ္ေျမ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ၿမိဳ႕ရွိေရတံခြန္ တစ္ခုတည္း-သယ္ေရႊဟုိ ေရတံခြန္၊ အပူခ်ိန္နိမ့္သည့္ ေရပူစမ္း ေျမေအာက္ ျမစ္-ပါဖုိင္က်ဴ စမ္းေရအေပါက္ႏွင့္ ငါးနက္ျမစ္ စသည့္ ဘူမိအံ့ဖြယ္ ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ရွိသည္။

20.webp

ထယ္ခ်ံဳးသည္ ဘူမိရုပ္သြင္ ထူးဆန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားျပား၊ သမုိင္းၾကာရွည္သည့္ေနရာ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္