အန္နင္းၿမိဳ႕သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ တြင္ တည္ရွိ သည္။ ၿမိဳ႕ ဧရိယာ (၁၃၀၁.၆၉) စတုရန္း ကီလီမီတာရွိ၍ လူေန ရပ္ကြက္ (၇) ခုရွိသည္။ ၎သည္ သမုိင္း ႏွစ္ေပါင္း (၂၁၀၀) ေက်ာ္ ရွိ၍ “The Treasure Land” ဟု ေခၚဆုိသည္။ လ်န္ယမ္ ကြန္ျဖဴရွပ္ တန္ေဆာင္၊ နန္ယြမ္ ဥယ်ာဥ္ ၿမိဳင္ေတာ စသည့္ ေရွးေဟာင္း သမုိင္းဝင္ ေနရာ မ်ား၊ “ကမၻာ အတြင္း နံပါတ္ (၁) ေရေႏြး” ဟု ေခၚသည့္ ေရပူးစမ္းကုိ ရွိသည္။ ၎သည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အႀကီးဆံုးေသာ သံမဏိ၊ ေက်ာက္စုန္းဆား စက္ရံု ရွိသည္။ အန္နင္းၿမိဳ႕ သည္ Southern Silk Road ၏ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ၿပီး လည္မ်ဳိ ကဲ့သုိ႔ ေရွးေခတ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေဟာင္း ၏ အေရးပါသည့္ အခ်က္ အခ်ာ ေနရာ ျဖစ္သည္။